23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-254331
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Udbyder

Vejle Kommune

Personlig pleje og praktisk hjælp (§83)


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt Sørensen
E-mail: mebsr@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1607730a-525b-4030-8148-bd80662dfd1f/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1607730a-525b-4030-8148-bd80662dfd1f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1607730a-525b-4030-8148-bd80662dfd1f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1607730a-525b-4030-8148-bd80662dfd1f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp (§83)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem i Vejle Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem i Vejle Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven: Udvidet forløbskoordination / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven: Håndtering af vilkårene om beredskab og erstatningshjælp / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven: Egenkontrol af kørelister / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven: Håndtering af arbejdsmiljøreglerne og udarbejdelse af APV’er / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven: Sikring af overgang fra tidligere leverandører / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af opgaven: Brug af omsorgssystemet / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12 måneder

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som en konkurrencepræget dialog (med prækvalifikation). Udbudsprocessen vil blive gennemført med 3-5 prækvalificerede ansøgere.

Modtages der ikke minimum 3 egnede ansøgere, forsættes med det antal egnede ansøgere som der er modtaget, hvis det skønnes at konkurrencen er intakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Krav om en egenkapital på minimum 1 000 000 DKK i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens §143:

1) Ansøgeren skal dokumentere sin erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver for offentlige myndigheder ved at fremsende minimum 1 og maksimum 3 sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 2 kalenderår. Hvis referencen har været udført i samarbejde med andre virksomheder, skal der beskrives hvilke dele af referencen, tilbudsgiverne selv har udført.

Hvis der angives flere end de maksimum 3 referencer, vil der blive set på de 3 nyeste.

Vejle Kommune forbeholder sig ret til, at kontakte fremsendte referencer.

Med sammenlignelig menes: Referencen skal både indeholde levering af personlig pleje og praktisk hjælp til en kommune. For referencen skal der angives en udførlig beskrivelse af opgavens omfang (bl.a. omsætning pr. år) og anføres kontaktoplysninger til den tilsynsførende myndighed. Referencen skal have en varighed på minimum 3 år. Hvis der henvises til en kontrakt, som ikke er afsluttet, skal den minimum have løbet i 1 (ét) år på tidspunktet for fristen for ansøgning om prækvalifikation, der ud over gælder der for igangværende kontrakter, at alene den omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien. Det er acceptabelt at angive en reference, hvor der var kontraktstart for mere end 3 år siden, såfremt noget af kontraktens løbetid har været inden for de seneste 3 år fra fristen for ansøgning om prækvalifikation for dette udbud og den i øvrigt opfylder betingelserne.

2) Ansøger skal som minimum medsende de 2 seneste tilsynsrapporter fra de(n) anførte reference(r).

Tilsynsrapporterne må ikke have nogen anførte påbud.

3) Sygefravær. Håndtering af sygdom blandt personale, som udfører personlig pleje og praktisk hjælp i borgerens hjem.

Ansøger må som maksimum have 12 % sygefravær.

Ansøgeren skal beskrive, hvorledes sygdom blandt personalet håndteres, herunder brug af erstatningspersonale.

Ansøgeren skal beskrive deres initiativer i relation til personalets sygefravær, herunder at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygeforløb.

4) Medarbejderfastholdelse. Håndtering af medarbejderfastholdelse blandt personale, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp i borgerens hjem.

Ansøger må som maksimum have 12,5 % i personaleomsætning.

Ansøgeren skal beskrive, hvorledes man fastholder sine medarbejdere med henblik på at undgå udskiftninger, herunder f.eks. medarbejderudvikling, fastholdelsespolitik, initiativer til forebyggelse af nedslidning mv.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Der er store opstartsinvesteringer for kontrakthaverne. For at en aftale af denne type skal være rentabel for en leverandør, skal aftaleperioden være over 4 år.

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 247-609365
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/08/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgers personlige forhold: Ansøger skal dokumentere, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Der vil ske udelukkelse af ansøger, såfremt denne ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for forhold, som fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, herunder at der kan påvises en interessekonflikt, en konkurrencefordrejning som følge af forudgående inddragelse, eller at der er afgivet groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller at tilbudsgiver ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.063