23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 108-261838
Offentliggjort
05.06.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Fredericia Kommune

Levering af kompressionstrømper til Middelfart Kommune og Fredericia Kommune


Fredericia Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Tietze Bech Poulsen
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/42c7f907-8efd-4442-af69-a8337afc6601/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5500
Land: Danmark
E-mail: mette.b.poulsen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/42c7f907-8efd-4442-af69-a8337afc6601/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.middelfart.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af kompressionstrømper til Middelfart Kommune og Fredericia Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af kompressionstrømper inklusiv armstrømper og handsker til borgere i Middelfart Kommune og Fredericia Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33180000 Funktionsstøtte
33141700 Ortopædiske artikler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af kompressionstrømper inklusiv armstrømper og handsker til borgere i Middelfart Kommune og Fredericia Kommune.

Udbuddet er ikke delt op i delaftaler, da det vurderes mest hensigtsmæssigt at holde aftalen samlet.

Hjælpemiddel til af- og påtagning er alene udbudt som et frivilligt sortiment, hvorfor ordregiver kan vælge at købe dette ved vindende leverandør eller ej.

Ordregivere vil dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.

Baseret det på det historiske forbrug og justeret for forventninger til fremtidige ændringer i forbrugsmønstre forventes det, at den årlige omsætning vil samlet være 1.85 mio. DKK. Den i felt II.1.5 oplyste værdi er således udtryk for den maksimalt forventede omsætning i hele kontraktperioden. Intervallet er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, men kan dog ændres i såvel op- som nedadgående retning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Dette udbud gennemføres af Fredericia Kommune på vegne af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Begge kommuner er at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 100-239729
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde,

Jf. udbudslovens § 137:

— At tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.

— At tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

— At tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.

— At tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på.

konkurrencefordrejning.

— At tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.

— At tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige.

Fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, eller

— At tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2020

Send til en kollega

0.065