23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 119-290288
Offentliggjort
22.06.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Vallensbæk Kommune

Personlig pleje og praktisk hjælp i Vallensbæk Kommune


Vallensbæk Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vallensbæk Kommune
CVR-nummer: 19583910
Postadresse: Vallensbæk Stationstorv 100
By: Vallensbæk Strand
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontaktperson: Rune Ploug
E-mail: coi-indkob@vallensbaek.dk
Telefon: +45 47974000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vallensbaek.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330974

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273405&B=VALLENSBAEK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273405&B=VALLENSBAEK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk hjælp i Vallensbæk Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vallensbæk Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven samt uddelegerede sundhedslovsydelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85141210 Hjemmesygepleje
85311100 Forsorg for ældre
98513000 Udsendelse af personale til private husstande
98514000 Husligt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Vallensbæk Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vallensbæk Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp ud fra følgende overordnede betragtninger:

— Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp (serviceloven § 83), rehabiliteringsforløb (serviceloven § 83a), aflastning og afløsning (servicelovens § 84), samt mindre komplekse sygeplejeydelser (sundhedsloven § 138)

— Vallensbæk Kommunes til enhver tid gældende kvalitetsstandarder med det i disse beskrevne serviceniveauer udgør rammen for leverandørens opgaveløsning

— Formålet med indsatsen er at støtte og hjælpe borgeren, så borgeren forbedrer, genvinder og/eller bevarer sit fysiske eller psykiske funktionsniveau

— Ordregiver arbejder med udgangspunkt i at gøre borgeren selvhjulpen, og leverandøren skal derfor levere både personlig pleje og praktisk hjælp samt mindre komplekse sygeplejeydelser

— Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, notatpligten samt ændringer i praksis.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vallensbæk Kommune forbeholder sig ret til at udvide forhandlingen således den omfatter mere end én forhandlingsrunde. Processen vil i så fald blive meddelt af Vallensbæk Kommune.

Vallensbæk Kommune yder ikke vederlag for deltagelse i udbuddet, for udarbejdelse af tilbud og deltagelse i forhandling

Rammeaftalen kan forlænges med 1 x 12 mdr.

Der påtænkes indgået aftale med 2 leverandører.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde en tro- og loveerklæring, vedlagt udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver skal opfylde de i udbudsbetingelserne anførte mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

Der kræves årlig nettoomsætning på minimum 5 mio. DKK, soliditetsgrad på 20 %, likviditetsgrad på 100 %.

Der må ikke være taget forbehold for fremtidig drift.

Oplysningerne skal være fra det seneste disponible regnskabsår.

Tilbudsgiver skal opfylde de i udbudsbetingelserne anførte mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Minimum én reference dokumenterer erfaring med levering af både personlig pleje og praktisk hjælp til offentlige myndigheder. Det er ikke tilstrækkeligt, at der alene i referencen dokumenteres erfaring med enten personlig pleje eller praktisk hjælp.

Minimum én reference dokumenterer levering af rehabiliteringsforløb, efter serviceloven § 83a, til offentlige myndigheder.

Minimum én reference dokumenterer levering af mindre komplekse sygeplejeydelser til offentlige myndigheder.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder bestemmelser om etik og socialt ansvar.

Vallensbæk Kommune gør opmærksom på, at rammeaftalen stiller krav om garantistillelse.

Der skal ifm. indgåelse af rammeaftalen underskrives en databehandleraftale.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres efter bestemmelserne i udbudslovens afsnit III om light-ydelser (sociale og andre specifikke tjenesteydelser).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med efterfølgende forhandling.

Vallensbæk Kommune vil identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor nedenstående underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildeling:

— Kvalitet (60 %)

— Pris (40 %).

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

— Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

— SKAT

— ATP

— Politiet (Kriminalregistret).

— Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles på følgende hjemmeside:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af Vallensbæk Kommune i udbudsbetingelserne.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. 2 uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af tilbudsgivers indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet.

Forud for forhandlingen fremsendes en mødedagsorden. For en nærmere beskrivelse af forhandlingen henvises der til udbudsbetingelsernes afsnit. 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: ikke relevant
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2020

Send til en kollega

0.067