23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 123-301027
Offentliggjort
29.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/786

Udbyder

Aalborg Kommune

EU-udbud vedrørende levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg med tilhørende tilretninger og reparationer


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Krenchel
E-mail: lakr@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Krenchel
E-mail: lakr@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bronderslev.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/786
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/786
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedrørende levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg med tilhørende tilretninger og reparationer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører en rammeaftale på levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg med tilhørende tilretninger og reparationer til Aalborg og Brønderslev Kommuner (herefter benævnt Ordregiver). Begrebet Ordregiver vil blive brugt som en fællesbetegnelse for begge kommuner, hvor der gælder ens forhold for alle. Der vil ved aftaleindgåelse blive udarbejdet en særskilt rammeaftale for hver enkelt kommune.

Formålet med udbuddet er at danne et visitationsgrundlag for Ordregivers bevilling af tilskud til ortopædisk fodtøj og fodindlæg med tilhørende tilretninger og reparationer i henhold til servicelovens § 112, samt at sikre borgerne mulighed for at indkøbe ortopædisk fodtøj, indlæg samt tilretninger og reparationer til en pris, der ligger inden for den tildelte bevilling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 960 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141740 Ortopædisk fodtøj
18800000 Fodtøj
18840000 Dele til fodtøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver indgår rammeaftale med én leverandør. Området er omfattet af servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg, hvilket betyder at leverandøren skal være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende i denne forbindelse.

Ordregiver forpligter sig i den angivne periode til at købe de af udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i udbudsmaterialet nævnte vilkår, såfremt borger ikke gør brug af muligheden for ”frit leverandørvalg”.

Den udbudte aftale er en rammeaftale, hvorfor Ordregiver ikke er forpligtet til at aftage en bestemt mængde eller opnå en bestemt omsætning i aftaleperioden. Det angivne forbrug er alene et estimat, der er opgjort på baggrund af historiske data og forventede forbrugsmønstre med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet.

Omsætningen vil altid være afhængig af de til enhver tid udstedte bevillinger til borgere, antallet af borgere og borgeres brug af ”frit leverandørvalg”, hvorfor resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Hermed er den forventede omsætning og mængder angivet i bilag 2 - tilbudslisten ikke bindende for Ordregiver, der ikke er forpligtet ud over sit faktuelle behov og borgerens ret til ”frit leverandørvalg”.

Udkast til rammeaftale danner grundlag for indgåelse af aftale med den vindende tilbudsgiver. Rammeaftalen regulerer aftalens vilkår og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Der indgås separate rammeaftaler med de udbydende kommuner. Rammeaftalevarigheden er 4 år. Rammeaftalen kan til enhver tid opsiges af Ordregiver med 6 måneders forudgående skriftligt varsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 960 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad for seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 10 % for seneste afsluttede regnskabsår.

Såfremt der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal tilbudsgiver oplyse herom.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse en referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise én (1) reference for udførelse af lignende eller tilsvarende levering som under nærværende udbud. Udførelsen af referenceleveringen skal være sket inden for de seneste tre (3) år.

Referencen skal indeholde en beskrivelse af leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse (årlig omsætning på aftalen), angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med navn, tlf. og e-mail.

Såfremt det ikke er muligt at fremvise én (1) lignende/tilsvarende reference, er det tilladt for tilbudsgiver at kumulere flere referencer. Referencerne skal dog være udført over en sammenfaldende periode på mindst 6 måneder.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2023

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde som Ordregiver har valgt, jf. § 137. stk. 1, nr. 1, 2 og 5, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Dette gælder dog ikke, hvis tilbudsgiver kan fremvise dokumentation for self-cleaning (selvrenselse), jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/06/2020

Send til en kollega

0.093