23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-317512
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Universitet

Udbud af rammeaftale vedrørende psykologisk rådgivning til Aarhus Universitets medarbejdere og i særlige tilfælde studerende


Aarhus Universitet

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 31119103
Postadresse: Nordre Ringgade 1
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ASE@bechbruun.com
Telefon: +45 25263361

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3382756-1e50-41de-861a-914c30d6bd53/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.au.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3382756-1e50-41de-861a-914c30d6bd53/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3382756-1e50-41de-861a-914c30d6bd53/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3382756-1e50-41de-861a-914c30d6bd53/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende psykologisk rådgivning til Aarhus Universitets medarbejdere og i særlige tilfælde studerende

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Universitet udbyder herved en rammeaftale vedrørende psykologisk rådgivning af universitetets medarbejdere og i et afgrænset omfang tillige psykologisk rådgivning af universitetets studerende.

Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet nedenfor i pkt. II.2.4) samt i kravspecifikationen.

Udbuddet gennemføres som et light-udbud efter udbudslovens afsnit III.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Hele Danmark, særligt Aarhus, men også udland, jf. beskrivelse pkt. II.2.4).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter en rammeaftale vedrørende levering af psykologisk rådgivning til Aarhus Universitets medarbejdere og i et afgrænset omfang studerende. Dertil kommer visse relaterede ydelser.

Aarhus Universitet har de seneste år tilbudt sine medarbejdere psykologisk rådgivning og ønsker at fortsætte med denne ordning, der er omfattet af nærværende udbud.

Medarbejderne tilbydes psykologisk rådgivning i form af individuelle samtaler med autoriserede psykologer. Ordningen skal i relation til medarbejderne vedrøre arbejdsrelaterede problematikker.

Rammeaftalen indebærer derudover visse accessoriske opgaver i form af sparring med Aarhus Universitets ledelse og HR-afdelinger, opfølgning, statistisk materiale samt årlige statusmøder. Rammeaftalen omfatter ikke derudover konsulentopgaver eller kurser i bred forstand.

Ordningen vil omfatte alle Aarhus Universitets medarbejdere, der på nuværende tidspunkt udgør ca. 8 000 årsværk (fordelt på 10 000 medarbejdere) med forskellig baggrund og med geografisk placering i hele Danmark, på Grønland og en lokalitet i Kina. Dertil kommer medarbejdere, der er lokaliseret over hele verden på udstationeringer, feltarbejde, konferencer, studierejser mv. Medarbejderstaben indebærer bl.a. videnskabeligt personale, teknisk/administrativt personale, ph.d.-studerende, post docs, eksterne underviser mv. Studerende, der agerer som tutorer, er også omfattet af ordningen og betragtes i relation til tutorgerningen som medarbejdere.

Studerende er alene omfattet af ordningen for så vidt angår akut opståede situationer med forbindelse til universitetet og de studerendes varetagelse af studiet. Det kan eksempelvis være krisehjælp efter alvorligere hændelser på eller i relation til Aarhus Universitet. Det vil blive vurderet af den pågældende institutleder, om en given situation/begivenhed er af den beskrevne karakter, hvorved ordningen åbnes op for (en vis nærmere kreds af) studerende. Der er indskrevet ca. 38 000 studerende på universitetet, der alt efter omstændighederne alle vil kunne være omfattet af denne del af ordningen. Historisk har der alene været behov for ydelse af psykologisk rådgivning til studerende i et meget begrænset omfang af samlet færre end 10 henvendelser fordelt over de sidste 4 år.

Det estimeres på baggrund af en gennemgang af historiske indkøb af de af udbuddet omfattede ydelser, at der årligt vil være mellem 200 og 300 henvendelser i relation til rammeaftalen. Det årlige indkøb i henhold til rammeaftalen forventes at være på i omegnen af 1,1 mio. DKK.

Den øgede adgang for studerende til at få adgang til rådgivning efter rammeaftalen kan medføre en vis merværdi af rammeaftalen, idet denne dog er behæftet med usikkerhed og afhænger af, om der fx måtte opstå særlige hændelser, der giver anledning til rådgivning af et større antal studerende. Bortses der fra sådanne potentielle hændelser, forventes de studerendes træk på rammeaftalen at være beskedent.

Henset til ovenstående estimerer Aarhus Universitet den samlede værdi af kontrakten (inklusive optioner) til at være på 6 mio. DKK.

Rammeaftalen er dog uforpligtende og non-eksklusiv, og det angivne omsætningsestimat er derfor tillige uforpligtende for Aarhus Universitet. Leverandøren er således ikke sikret nogen minimumsomsætning på rammeaftalen, hverken årligt eller over rammeaftalens samlede løbetid.

Rammeaftalen vil blive indgået med én økonomisk aktør.

Rammeaftalen vil træde i kraft den 1. oktober 2020 og har en løbetid på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år.

Aarhus Universitet skal gøre opmærksom på, at udbudsmaterialet ikke udelukker, at flere virksomheder går sammen om at byde på opgaven (som konsortium eller ved anvendelse af underleverandører).

Den udbudte ydelse er nærmere beskrevet i kravspecifikationen og ydelsesbeskrivelsen, der udgør en del af udbudsmaterialet.

Rammeaftalen indgås på grundlag af det udkast til rammeaftale, der udgør en del af udbudsmaterialet.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har mulighed for forlængelse af rammeaftalen i 2 gange 1 år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Krav til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgiver skal kunne fremvise en positiv egenkapital for de seneste 3 (tre) regnskabsår.

Krav til teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver og/eller enhver medarbejder hos tilbudsgiver, der skal levere de tilbudte ydelser, skal være autoriseret af Psykolognævnet som psykolog. Tilbudsgiver skal råde over mindst 5 (fem) fuldtidsansatte autoriserede psykologer; og

— Tilbudsgiver skal kunne dokumentere minimum 2 (to) referencer af relevans i forhold til den udbudte rammeaftale, hvorved forstås tilbudsgivers løbende psykologiske rådgivning af medarbejdere, studerende, medlemmer eller lignende i henhold til en aftale med den pågældende virksomhed, organisation, institution mv. Referencerne skal relatere sig til aftaler, der er igangværende, eller som er afsluttet inden for de seneste 3 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Autoriserede psykologer, jf. psykologloven (lov nr. 924 af 17.6.2017 med senere ændringer), navnlig § § 1, stk. 2, og § 2.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Det økonomiske mest fordelagtige tilbud identificeres ved anvendelse af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet ud fra følgende vægtning:

— Pris: 30 %

— Kvalitet: 70 % - bestående af følgende delkriterier:

- 30 % - Organisationsstruktur og samarbejde.

- 40 % - Tilbudsgivers varetagelse af opgaven

- 30 % - Varetagelse af forebyggelse, opfølgning og fastholdelse.

De enkelte under- og delkriterier er nærmere uddybet i udbudsbetingelserne, hvortil der henvises.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 19/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, er afskåret fra at afgive tilbud. Herudover er deltagelse i udbudsprocessen udelukket, hvis tilbudsgiver befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. Tilbudsgiver skal erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Klagegebyret er 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.047