23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 131-321267
Offentliggjort
09.07.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rudersdal Kommune

Vindere

(09.07.2020)
Abena A/S
Egelund 35
6200 Aabenraa

Ny tildeling på prisindhentning til brug for fastlæggelse af bevillingsgrundlag ved tildeling af urologihjælpemidler


Rudersdal Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Hammond Jensen
E-mail: hhje@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682008

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester</div>

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ny tildeling på prisindhentning til brug for fastlæggelse af bevillingsgrundlag ved tildeling af urologihjælpemidler

Sagsnr.: 20/9
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er tale om tildeling til en ny leverandør på baggrund af en klage. Denne bekendtgørelse erstatter dermed bekendtgørelse i EUT S nr. 2020/S 093-222215 af 13. maj 2020 vedr. prisindhentning på urologihjælpemidler. Priserne skal anvendes til at fastlægge bevillingsgrundlaget for bevilling af støtte i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, til det bedst egnede og billigste urologihjælpemiddel.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 795 428.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om tildeling til en ny leverandør på baggrund af en klage. Denne bekendtgørelse erstatter dermed bekendtgørelse i EUT S nr. 2020/S 093-222215 af 13. maj 2020 vedr. følgende:

Rudersdal Kommune har gennemført en prisindhentning på urologihjælpemidler. Den aktør, der har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste pris, forpligter sig ved sit pristilbud til at sælge hjælpemidlerne til borgerne til den pris, som er afgivet ved denne prisindhentning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer), idet ordregiver finder, at kontrakten kan indgås uden forudgående offentliggørelse.

For god ordens skyld bemærkes, at denne prisindhentning ikke er omfattet af udbudsreglerne, idet der med prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale: Indhentningen af priser sker alene med henblik på at fastlægge støttebeløbet i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, sidste pkt.

— Kommunen foretager intet indkøb i medfør af prisindhentningen

— Borgeren indkøber det ønskede hjælpemiddel og bliver ejer af samme

— Rudersdal Kommune frigøres ved denne prisindhentning ikke for en eller flere forpligtelser, som ellers ville påhvile kommunen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 093-222215

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Abena A/S
CVR-nummer: 25682742
Postadresse: Egelund 35
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Telefon: +45 74311818

Internetadresse: www.abena.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 795 428.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage findes i lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer. Af § 7, stk. 3 i denne lov følger: "Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klageover, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende."

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

Send til en kollega

0.047