23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 160-390895
Offentliggjort
19.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vindere

Psykologisk rådgivning

(23.12.2020)
Dansk Erhvervspsykologi A/S
Holstebrogade 2
2100 København Ø

Tværfaglig fysisk behandling

(23.12.2020)
PrimaCare A/S
Hørkær 12B
2730 Herlev

Udbud af sundhedsordning for Kriminalforsorgens medarbejdere


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Tjørnelund Thomsen
E-mail: MieTjornlund.Thomsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554307

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277241&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277241&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sundhedsordning for Kriminalforsorgens medarbejdere

Sagsnr.: 20-15-0288
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører sundhedsordning for Kriminalforsorgens medarbejdere, herunder en delaftale om tværfaglig fysisk behandling og en delaftale om psykologisk rådgivning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Såfremt en tilbudsgiver afgiver tilbud på flere eller samtlige underdelaftaler forbeholder ordregiver sig retten til at tildele underdelaftalerne til den pågældende leverandør uanset om ordregiver kan have modtaget et bedre tilbud fra anden leverandør på den enkelte underdelaftale.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tværfaglig fysisk behandling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85142100 Tjenesteydelser inden for fysioterapi
85172000 Kiropraktortjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en sundhedsordning, hvis primære formål er at tilbyde ansatte i Kriminalforsorgen behandlingsmuligheder for arbejdsrelaterede fysiske skader samt psykologisk rådgivning. Det er hensigten at sundhedsordningen på optimal vis er tilpasset Kriminalforsorgens behov. Sundhedsordningen skal være et supplement, der varetager behandling af akut opståede tilfælde, hvor leverandøren involverer og motiverer medarbejderen under behandlingens forløb. Kriminalforsorgen ønsker at arbejde med det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Der skal således være fokus på at styrke bevidstheden omkring fysisk sundhed i arbejdet, såvel som skabe forudsætninger for godt arbejdsmiljø og høj grad af trivsel på arbejdspladsen. Overordnet set skal sundhedsordningen virke i harmoni med ønsket om at nedbringe sygefravær og forebygge arbejdsrelateret nedslidning blandt de ansatte. For at opnå dette, ønsker Kriminalforsorgen en leverandør, der proaktivt kan bidrage med initiativer og aktiviteter til, hvordan akut opståede tilfælde kan forebygges af Kriminalforsorgen som arbejdsplads.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen kan forlænges med 1 år. Det vil sige fra 1. januar 2024 - 31. december 2024.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykologisk rådgivning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en sundhedsordning, hvis primære formål er at tilbyde ansatte i Kriminalforsorgen behandlingsmuligheder for arbejdsrelaterede fysiske skader samt psykologisk rådgivning. Det er hensigten at sundhedsordningen på optimal vis er tilpasset Kriminalforsorgens behov. Sundhedsordningen skal være et supplement, der varetager behandling af akut opståede tilfælde, hvor leverandøren involverer og motiverer medarbejderen under behandlingens forløb. Kriminalforsorgen ønsker at arbejde med det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Der skal således være fokus på at styrke bevidstheden omkring fysisk sundhed i arbejdet, såvel som skabe forudsætninger for godt arbejdsmiljø og høj grad af trivsel på arbejdspladsen. Overordnet set skal sundhedsordningen virke i harmoni med ønsket om at nedbringe sygefravær og forebygge arbejdsrelateret nedslidning blandt de ansatte. For at opnå dette, ønsker Kriminalforsorgen en leverandør, der proaktivt kan bidrage med initiativer og aktiviteter til, hvordan akut opståede tilfælde kan forebygges af Kriminalforsorgen som arbejdsplads.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen kan forlænges med 1 år. Det vil sige fra 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivernes personlige forhold, økonomiske-/finansielle og tekniske-/faglige formåen, samt udelukkelse er beskrevet i nærværende udbudsbekendtgørelse afsnit VI.3) yderligere oplysninger.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

For delaftale 1 gælder: Autoriserede fysioterapeuter og kiropraktorer, jf. LBK nr 731 af 8. juli 2019 - bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

For delaftale 2 gælder: Autoriserede psykologer jf. LBK nr 52 af 24. januar 2018 - bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder særligt bestemmelser om:

- Arbejdsklausul

- Kriminalregistertræk

- Forsikringsbetingelser

- Covid-19

- Bod.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalerne tildeles på baggrund af tildelingskriteriet det ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”, hvor nedenstående under- og delkriterier med dertilhørende vægtning lægges til grund for tildelingen af rammeaftalerne for både delaftale 1 og delaftale 2, og de dertilhørende underdelaftaler, der evalueres hver for sig. Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, som har afgivet tilbuddet med den højest samlede pointscore. Pris vægter 60 %, kvalitet vægter 30 %, implementering vægter 10 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 145-357813
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

TG=tilbudsgiver, OG=ordregiver.

Delaftale 1 og delaftale 2:

A. Personlige forhold: Oplysninger om TG, jf. tilbudsbesvarelse og udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om i hvilket omfang TG har ubetalt gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997). OG medsender eksemplar, der kan anvendes.

B. Økonomisk og finansiel formåen: TGs reviderede regnskab for det seneste disponible regnskabsår. Der kan alternativt fremlægges erklæring om nøgletal. Såfremt der udelukkende vedlægges nøgletalserklæring, forbeholder OG sig retten til at indhente seneste regnskab inden underskrivelse af rammeaftalen. Det er et minimumskrav, at TG har haft en positiv egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår. OG forbeholder sig ret til at indhente dokumentation for igangværende forsikring, jf. rammeaftalen, inden underskrivelse, såfremt den ikke allerede er fremsendt ved tilbudsafgivelsen.

C. Teknisk og faglig formåen: Delaftale 1 og 2: Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige referencer udført i løbet af de 3 sidste år med beskrivelse af leverancerne, tidspunktet for den enkelte leverance, samt angivelse af kontaktperson for den enkelte reference. Dette bedes vedlagt for hver enkelt underdelaftale, der afgives tilbud på.

Ad delaftale 1 - tværfaglig fysisk behandling: Det er et minimumskrav, at TG kan dokumentere minimum én sammenlignelig reference. Med sammenlignelig forstår OG, at TG tidligere har ageret leverandør af en sundhedsordning til en virksomhed, der har en medarbejdergruppe med stor variation i opgaveløsning, og hvor virksomheden som arbejdsgiver, involveres i en proaktiv forebyggelse af arbejdsrelaterede fysiske skader. Endvidere forstås med sammenlignelig reference at TG tidligere har leveret sundhedsfaglig behandling, herunder kiropraktik og fysioterapi, til flere lokationer i Danmark. Det vægter positivt jo større klientgruppe referencen indeholder.

Ad delaftale 2 – psykologisk rådgivning: Det er et mindstekrav, at TG kan dokumentere minimum én sammenlignelig reference. Med sammenlignelig forstår OG, at TG tidligere har ageret leverandør af en sundhedsordning til en virksomhed, der har en medarbejdergruppe med stor variation i opgaveløsning, og hvor virksomheden som arbejdsgiver, involveres i en proaktiv forebyggelse af arbejdsrelateret psykisk belastning. Endvidere forstås med sammenlignelig reference at TG tidligere har leveret sundhedsfaglig behandling, herunder psykologisk rådgivning, til flere lokationer i Danmark. Det vægter positivt jo større klientgruppe referencen indeholder. Såfremt den af TG fremsendte dokumentation giver OG berettiget anledning til at tvivle på TGs egnethed til at løfte den udbudte opgave, forbeholder OG sig retten til at afvise TG. Det bemærkes ydermere, at eventuelt manglende fremsendelse af den af ordregiver efterspurgte dokumentation kan medvirke, at OG betragter TG som værende ikke-konditionsmæssig.

Udelukkelse: TG skal udfylde og underskrive den medfølgende tro- og loveerklæring om, at TG ikke befinder sig i en situation, hvor denne er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136. Såfremt tilbudsgiver befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund vil TG blive udelukket fra at deltage og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale, medmindre TG fremlægger dokumentation for, at TG er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2020

Send til en kollega

0.046