23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 170-411604
Offentliggjort
02.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sundhedsstyrelsen

Rammeaftale om konsulentbistand til kommunikationsindsats vedr. hygiejne


Sundhedsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsstyrelsen
CVR-nummer: 12070918
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sst.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277521&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277521&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om konsulentbistand til kommunikationsindsats vedr. hygiejne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter udelukkende en tilbudsfase.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at den fastsatte frist for afgivelse af tilbud er kortere end ved et traditionelt offentligt udbud, jf. udbudsloven § 56, stk. 3. Udbuddet blev forhåndsmeddelt i bekendtgørelse nr. 2020/S 131-321283.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme. Der er et stort forebyggelsespotentiale ved at undgå smittespredning generelt i befolkningen. Det gælder både i en situation med en ny smitsom sygdom som COVID-19, men også ved andre smitsomme sygdomme der eksempelvis skyldes virus og bakterier, mider, svampe mv. Afbrydelse af smitteveje er et af de vigtigste infektionsforebyggende tiltag. En forudsætning for at afbryde smitteveje er, at befolkningen har den rette viden herom, og at fagpersoner omkring fx børn og ældre har de rette kompetencer.

På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet bedt Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om at udarbejde en koordineret hygiejneindsats. Som led i denne hygiejneindsats, skal der udarbejdes en større informationsindsats.

Dette udbud omfatter en rammeaftale om konsulentbistand i forbindelse med ordregivers informationsindsats, der bl.a. skal tage udgangspunkt i en indsigtsanalyse Sundhedsstyrelsen aktuelt får udarbejdet.

Indsatsen tager overordnet afsæt i at skabe vedvarende gode vaner omkring hygiejne med udgangspunkt i viden, motivation, handleanvisninger og nudging.

Leverandøren forventes bl.a. at varetage udvikling af strategi for indsatsen, udarbejdelse af inspirationsmaterialer til de forskellige målgrupper, varetagelse af interessenthåndtering, udvikling og afholdelse af eventuelle events, udarbejdelse og eksekvering af evt. PR-plan i samarbejde med Sundhedsstyrelsens presseafdeling mv.

Ordregiver er ansvarlig for det faglige indhold i materialerne.

Leverandøren skal i hele rammeaftalens løbetid have tilknyttet en sundhedsfaglig ressource, der skal fungere som faglig sparringspartner vedr. hygiejneområdet, herunder sikre at viden om organiseringen af den decentrale hygiejneindsats, fx i kommuner, bliver indtænkt i indsatsen.

Ordregiver har afsat et budget på maksimum 5 mio. DKK til indsatsen, hvor 1 mio. DKK skal anvendes i 2020 og 4 mio. DKK i første halvdel af 2021. Ordregiver er ikke forpligtet til at anvende hele budgettet. Den faktiske fordeling og det endelige omfang af ydelser bestemmes i samarbejde med ordregiver, og vil ske i forbindelse med opstart og efterfølgende løbende ordrer.

Tilbudsgiver skal tilbyde et team, hvor der er allokeret faste nøglepersoner til at udføre ydelser under rammeaftalen. Tilbudsgiver skal i sit tilbud tilbyde 1 person der skal fungere som projektleder, 1 person der er hovedansvarlig for etablering af et partnerskab om god hygiejne og håndtering af interessenter, 1 seniorkonsulent og 1 person, der er sundhedsfaglig inden for hygiejneområdet.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at den fastsatte frist for afgivelse af tilbud er kortere end ved et traditionelt offentligt udbud, jf. udbudsloven § 56, stk. 3. Udbuddet blev forhåndsmeddelt i bekendtgørelse nr. 2020/S 131-321283.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/06/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge rammeaftalen på uændrede vilkår i op til 2 gange á 12 måneder. En forlængelse af rammeaftalen ændrer ikke på det afsatte budget på 5 mio. DKK.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

1) Den anslåede samlet værdi i punkt II.1.5) indeholder: Afsat budget på 5 mio. DKK samt en eventuel kvantitativ udvidelse på 20 procent, jf. punkt III.2.2).

2) Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver har:

- En dokumenteret samlet årsomsætning på 8 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår

- En dokumenteret soliditetsgrad på minimum 20 procent i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår

- En dokumenteret positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible og afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

- Årsregnskaber eller uddrag heraf, eller

- Erklæring om tilbudsgiverens samlede omsætning, soliditetsgrad og egenkapital i op til seneste 3 disponible regnskabsår.

Dokumentationen skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som tilbudsgiver baserer sin kapacitet på, jf. udbudsbetingelser punkt 4.7).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise: 3 referencer, der hver især har en kontraktværdi på minimum 500 000 DKK.

Referencerne skal påvise erfaring med sammenlignelige ydelser som de ydelser, der kan forekomme under den udbudte rammeaftale, jf. punkt II.2.4).

Det er et minimumskrav til egnethed, at referencerne samlet påviser erfaring med følgende ydelser:

— Udarbejdelse af informationsmateriale til borgere eller fagprofessionelle inden for dagtilbud, skoler eller ældreområdet

— Strategisk kommunikation på sundheds- og ældreområdet

— Adfærds- og holdningsændrende kommunikation om sundhed

— Etablering og håndtering af netværksarbejder og interessenthåndtering.

Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver angive minimum 3 referencer. I feltet beskrivelse angives følgende vedr. referencen:

- Type kampagne/opgave. (Fx Informationsmateriale/strategisk kommunikation/adfærds- og holdningsændrende kampagne/netværksarbejder mv.)

- Målgruppe. (Fx voksne, unge, børn, ældre, patienter mv.)

- Beskrivelse af de(n)udførte relevante strategi/kampagneelementer/netværk.

Tilbudsgiver skal endvidere oplyse om sluttidspunkt for referencen samt kunde.

Tilbudsgiver kan vælge at anvende og vedlægge ordregivers ”Skabelon Referenceskema ESPD” og/eller vedlægge referencer i et særskilt bilag.

Hvis tilbudsgiver vælger at anvende referenceskemaet og/eller vedlægge sine referencer, bedes dette oplyses i ESPD’et afsnit C, og det udfyldte referenceskema og/eller de valgte referencer vedlægges tilbuddet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer. Øvrige angivne eller vedlagte referencer vil ikke blive vurderet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Rammeaftalen indeholder en ændringsklausul vedr. ordregivers ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi med 20 procent, såfremt ordregiver ikke senere end en måned før rammeaftalens udløb har forbrugt 85 procent af det forventede budget på 5 mio. DKK.

- Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

- Øvrige udførelsesvilkår fremgår af rammeaftalen med bilag.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 131-321283
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

- For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

- Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

- Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

- Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

- Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

- En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

- Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2,

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

- For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

- Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen i punkt IV.2.7), vil ikke blive taget i betragtning.

- Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2020

Send til en kollega

0.047