23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 174-419769
Offentliggjort
08.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vindere

(12.01.2021)
Tonax A/S
8700 Horsens

Udbud af høretekniske hjælpemidler


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
CVR-nummer: 29634750
Postadresse: Frederiksholms Kanal 26
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1220
Land: Danmark
Kontaktperson: Janne Kristine Laursen
E-mail: jakrl@oes.dk
Telefon: +45 21225442

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://stukuvm.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/074e0559-3b82-4f4e-86f5-c44d0a8ce4e4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/074e0559-3b82-4f4e-86f5-c44d0a8ce4e4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af høretekniske hjælpemidler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33185100 Dele og tilbehør til høreapparater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om høretekniske hjælpemidler til støttemodtagere på de frie skoler, frie kostskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettede uddannelser, forberedende grunduddannelse (FGU), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), arbejdsmarkedets træningsuddannelse (TAMU), arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), ordblindeundervisning for voksne, hf-enkeltfag og de videregående uddannelser. Aftalen er landsdækkende og indgås med én leverandør. Aftalen udbydes som én aftale for at sikre kontinuitet for støttemodtageren, når denne skifter uddannelse (f.eks. fra et gymnasium i Kolding til DTU i Lyngby) og for at kunne drive et effektivt genbrugslager. Ydelserne i rammeaftalen omfatter høreteknisk afklaringer, kommunikationssystemer, modtagerløsninger, hjælpemidler til praksisnære situationer, tillægsprodukter, teknikerbesøg, support, administration af genbrugslager og temadage. Der henvises til bilag 1 for yderligere oplysninger om ydelserne m.v.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er så vidt muligt, at give elever, kursister og studerende med hørenedsættelser på de af rammeaftalen omfattede uddannelser de samme muligheder for at modtage undervisning, som elever, kursister og studerende uden en hørenedsættelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indgås for 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 X 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer vedrørende levering af tilsvarende ydelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal minimum oplyse 2 referencer vedrørende levering af tilsvarende ydelser inden for de seneste 3 år, regnet for datoen fra offentliggørelsen af udbuddet. Ved levering af tilsvarende ydelser forstås levering, installation og rådgivning af/om høretekniske hjælpemidler i en uddannelses- eller undervisningsmæssig sammenhæng. De kontrakter, der refereres til skal til sammen minimum have en kontraktværdi af 200 000 DKK.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020

Send til en kollega

0.047