23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 178-430443
Offentliggjort
14.09.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Misbrugsbehandling institution Sydsjælland og Lolland-Falster samt institution Midt – og Vestsjælland


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Jepsen
E-mail: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Misbrugsbehandling institution Sydsjælland og Lolland-Falster samt institution Midt – og Vestsjælland

Sagsnr.: 20-421-0005
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85144000 Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i institution Sydsjælland og Lolland-Falster; Slagelse og Næstved arrester samt institution Midt – og Vestsjælland; Holbæk, Kalundborg, Køge, Ringsted og Roskilde arrester.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33693300 Afhængighedsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen søger en leverandør til at forestå behandling af stof- og alkoholmisbrug hos indsatte i Slagelse, Næstved, Holbæk, Kalundborg, Køge, Ringsted og Roskilde arrester. Behandlingen omfatter motivations- og forbehandling af misbrugere af stoffer og alkohol.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Behandlingsmodel og -metoder / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Behandlingsforløb / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Målgruppe / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og straffuldbyrdelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Behandlingspersonalet / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges med 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten har en varighed på 4 år. Kontrakten kan forlænges med 1 år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 065-156045
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Misbrugsbehandling institution Sydsjælland og Lolland-Falster samt institution Midt – og Vestsjælland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/08/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Projekt Menneske
CVR-nummer: 27008577
Postadresse: Hejrevang 21 D
By: Allerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelse:

- Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive den medfølgende tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til offentlige myndigheder.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af udbudsbilag 2: Tro og love-erklæring.

Egnethed:

- Som dokumentation for tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, skal tilbudsgiver fremsende følgende med tilbuddet:

- En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år med angivelse af bl.a. kundenavn, kontaktperson mm. Bemærk: Ordregiver

forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner.

Krav til reference:

- Minimum 1 reference skal være på behandling af stof- og/alkoholmisbrug. ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af udbudsbilag 4: Referenceliste.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal ovenstående oplysninger og dokumentation, gives for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Sammenslutningen skal som en del af sit tilbud udfylde og vedlægge udbudsbilag 3: Konsortieerklæring.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2020

Send til en kollega

0.078