23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 193-466796
Offentliggjort
05.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Vindere

Delaftale 1: Levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige

(19.01.2021)
Ask4US ApS
Holmevej 35
9640 Farsø

Delaftale 2: Levering af særlige indkvarteringsydelser for voksne

(19.01.2021)
Station Vest A/S
Ejstrupvej 24
9460 Brovst

Udbud om levering af særlige indkvarteringsydelser


Udlændingestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udlændingestyrelsen
CVR-nummer: 77940413
Postadresse: Farimagsvej 51A
By: Næstved
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Nielsen
E-mail: bini@us.dk
Telefon: +45 30332225

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://nyidanmark.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e597578f-59c6-43c8-adfd-cd1b887a824b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e597578f-59c6-43c8-adfd-cd1b887a824b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e597578f-59c6-43c8-adfd-cd1b887a824b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud om levering af særlige indkvarteringsydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere eller personer uden lovligt ophold.

Udbuddet vedrører særlige indkvarteringsydelser for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Der udbydes 2 delaftaler. Den ene vedr. uledsagede mindreårige. Den anden vedr. voksne asylansøgere eller personer uden lovligt ophold. Ansøger kan byde på 1 af de 2 delaftaler. Delaftalerne er med kontraktopstart pr. 1. januar 2021 og i en periode på et år med mulighed for forlængelse.

Den udbudte opgave er nærmere beskrevet i udkast til kontrakt om levering af særlige indkvarteringsydelser. Operatøren skal bl.a.:

— stille et nærmere aftalt antal faste indkvarteringspladser til rådighed

— yde præventiv, kvalificeret og tilpasset indsats over for målgruppen mhp. at beboeren kan fungere i det ordinære indkvarteringssystem

— i særlige tilfælde kunne tilbyde skærmet indkvartering med døgnbemanding.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 209 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører levering af faste indkvarteringspladser, som operatøren skal stille til rådighed, når Udlændingestyrelsen efter anmodning fra et børnecenter med meget kort varsel har behov for at indkvartere uledsagede mindreårige asylansøgere m.fl., som grundet deres adfærd ikke kan rummes i det ordinære indkvarteringssystem og som i en periode skønnes at have behov for et miljøskift af hensyn til beboeren selv eller øvrige beboere på børnecentret.

Operatøren skal friholde indkvarteringspladser for beboere med en meget problematisk adfærd, bl.a. forårsaget af alvorlig psykisk sygdom, misbrugsproblematikker eller generelt afvigende adfærd, der i betydelig grad belaster de øvrige mindreårige på indkvarteringsstedet. Der skal ydes en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for beboerne og der skal arbejde for, at beboerne hurtigst muligt kan fungere i et almindeligt børnecenter. Der er typisk behov for en kapacitet til at have 4-6 børn og unge hovedsageligt i alderen fra 12 til 17 år.

Der kan i kortere perioder være behov for at skærme enkeltpersoner i et separat indkvarteringssted (særlig skærmet indkvarteringssted). Behovet kan dog ændre sig og variere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 74 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden gælder fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 med mulighed for forlængelse op til 3 gange 1 år ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Liste og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er opfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

Faglig kapacitet (kompetencer og erfaring):

Delaftale 1 (uledsagede mindreårige):

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal have:

- erfaring med at arbejde med uledsagede mindreårige

- erfaring med arbejdet med mindreårige med gadeorienteret adfærd og/eller psykiske udfordringer.

Fælles mindstekrav:

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal:

- relevant faglig uddannelse inden for det socialpædagogiske område

- erfaring med arbejde i psykiatrien

- erfaring med administrativt arbejde

- sprogkundskaber udover dansk og engelsk som fx arabisk.

Fysisk kapacitet (indkvarteringspladser og faciliteter):

Delaftale 1 (uledsagede mindreårige):

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere for opfyldelsen af kapacitetskravene til den særlige indkvarterings-opgave for uledsagede mindreårige. Ansøger skal:

- kunne indkvartere 6 beboere ad gangen

- ved behov i en periode kunne stille flere end 6 pladser til rådighed.

Fælles mindstekrav

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger desuden kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal:

- ved behov i en periode kunne indkvartere enkelte beboere i særligt skærmede pladser med personalenormering 1:1 og 2:1

- have indkvarteringsfaciliteter, som indeholder: køkken, bad, fælles arealer, et eller flere værelser til indkvartering i enkelværelser og fælles indkvartering efter behov samt lokaler til administration

- indgå en databehandleraftale med ordregiver om overholdelse af nugældende persondataregler senest ved kontraktens indgåelse

- råde over mindst 2 motorkøretøjer med plads til mindst 4 passagerer til brug for afhentning og øvrig transport af beboere. Det er endvidere en forventning, at tilbudsgiveren dagligt har mindst 2 medarbejdere med B-kørekort, som står til rådighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten er 1-årig, men indeholder en option, der giver Udlændingestyrelsen adgang til at forlænge kontrakten.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er 1-årig. Den i pkt. II.2.6) anslåede værdi er fastsat med udgangspunkt i fuld udnyttelse af forlængelsesoptioner.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Levering af særlige indkvarteringsydelser for voksne

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandler levering af faste indkvarteringspladser som operatøren skal stille til rådighed, når ordregiver med meget kort varsel har behov for at indkvartere voksne asylansøgere eller personer uden lovligt ophold, som grundet deres adfærd ikke kan rummes i det ordinære indkvarteringsstem.

Operatøren skal friholde indkvarteringspladser for beboere med en meget problematisk adfærd, bl.a. forårsaget af alvorlig psykisk sygdom, misbrugsproblematikker eller generelt afvigende adfærd, der i betydelig grad belaster de øvrige beboere på indkvarteringsstedet.

Der skal ydes en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for beboerne og der skal arbejde for, at beboerne hurtigst muligt kan fungere i det ordinære indkvarteringssystem.

Der er typisk behov for en kapacitet til at have 8-14 voksne på midlertidigt ophold.

Der kan i kortere perioder være behov for at skærme enkeltpersoner i et separat indkvarteringssted (særlig skærmet indkvarteringssted). Behovet kan dog ændre sig og variere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 134 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden gælder fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 med mulighed for forlængelse op til 3 gange 1 år ad gangen.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Liste og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er opfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

Faglig kapacitet (kompetencer og erfaring):

Delaftale 2 (voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold);

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal have:

- erfaring i at arbejde med voksne asylansøgere med en ofte meget udadreagerende adfærd og/eller med svære psykiatriske problemstillinger.

Fælles mindstekrav:

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal:

- relevant faglig uddannelse inden for det socialpædagogiske område

- erfaring med arbejde i psykiatrien

- erfaring med administrativt arbejde

- sprogkundskaber udover dansk og engelsk som fx arabisk.

Fysisk kapacitet (indkvarteringspladser og faciliteter):

Delaftale 2 (voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold):

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere for opfyldelsen af kapacitetskravene til den særlige indkvarterings-opgave for voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold. Ansøger skal:

- kunne indkvartere 14 beboere ad gangen

- ved behov i en periode kunne stille flere end 14 pladser til rådighed.

Fælles mindstekrav:

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger desuden kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal:

- ved behov i en periode kunne indkvartere enkelte beboere i særligt skærmede pladser med personalenormering 1:1 og 2:1

- have indkvarteringsfaciliteter, som indeholder: køkken, bad, fælles arealer, et eller flere værelser til indkvartering i enkelværelser og fælles indkvartering efter behov samt lokaler til administration

- indgå en databehandleraftale med ordregiver om overholdelse af nugældende persondataregler senest ved kontraktens indgåelse

- råde over mindst 2 motorkøretøjer med plads til mindst 4 passagerer til brug for afhentning og øvrig transport af beboere. Det er endvidere en forventning, at tilbudsgiveren dagligt har mindst 2 medarbejdere med B-kørekort, som står til rådighed.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten er 1-årig, men indeholder en option, der giver Udlændingestyrelsen adgang til at forlænge kontrakten.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er 1-årig. Den i pkt. II.2.6) anslåede værdi er fastsat med udgangspunkt i fuld udnyttelse af forlængelsesoptioner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i ud-budslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

Faglig kapacitet (kompetencer og erfaring):

Delaftale 1 (uledsagede mindreårige):

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal have:

- erfaring med at arbejde med uledsagede mindreårige

- erfaring med arbejdet med mindreårige med gadeorienteret adfærd og/eller psykiske udfordringer.

Delaftale 2 (voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold);

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal have:

- erfaring i at arbejde med voksne asylansøgere med en ofte meget udadreagerende adfærd og/eller med svære psykiatriske problemstillinger.

Fælles mindstekrav:

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal:

- relevant faglig uddannelse inden for det socialpædagogiske område

- erfaring med arbejde i psykiatrien

- erfaring med administrativt arbejde

- sprogkundskaber udover dansk og engelsk som fx arabisk.

Fysisk kapacitet (indkvarteringspladser og faciliteter):

Delaftale 1 (uledsagede mindreårige):

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere for opfyldelsen af kapacitetskravene til den særlige indkvarterings-opgave for uledsagede mindreårige. Ansøger skal:

- kunne indkvartere 6 beboere ad gangen

- ved behov i en periode kunne stille flere end 6 pladser til rådighed.

Delaftale 2 (voksne):

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger kan dokumentere for opfyldelsen af kapacitetskravene til den særlige indkvarterings-opgave for voksne asylansøgere og personer uden lovligt ophold. Ansøger skal:

- kunne indkvartere 14 beboere ad gangen

- ved behov i en periode kunne stille flere end 14 pladser til rådighed

Fælles mindstekrav:

Det er et mindstekrav for at komme i betragtning, at ansøger desuden kan dokumentere erfaring med kontraktens særlige indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser. Ansøger skal:

- ved behov i en periode kunne indkvartere enkelte beboere i særligt skærmede pladser med personalenormering 1:1 og 2:1

- have indkvarteringsfaciliteter, som indeholder: køkken, bad, fælles arealer, et eller flere værelser til indkvartering i enkelværelser og fælles indkvartering efter behov samt lokaler til administration

- indgå en databehandleraftale med ordregiver om overholdelse af nugældende persondataregler senest ved kontraktens indgåelse

- råde over mindst 2 motorkøretøjer med plads til mindst 4 passagerer til brug for afhentning og øvrig transport af beboere. Det er endvidere en forventning, at tilbudsgiveren dagligt har mindst 2 medarbejdere med B-kørekort, som står til rådighed.

Udvælgelse:

For hver enkelt delaftale vil ordregiver opfordre maksimum 3 ansøgere til at afgive et indledende tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget i overensstemmelse med det i udbudsbetingelsernes pkt. 6.6 anførte.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 132-270648
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2020

Send til en kollega

0.046