23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 198-480927
Offentliggjort
12.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Rudersdal Kommune

Udbud af pleje- og omsorgsvikarer til Rudersdal Kommune


Rudersdal Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Hammond Jensen
E-mail: indkob@rudersdal.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e80301b-9545-42fb-82a7-7e996936c473/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e80301b-9545-42fb-82a7-7e996936c473/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e80301b-9545-42fb-82a7-7e996936c473/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e80301b-9545-42fb-82a7-7e996936c473/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af pleje- og omsorgsvikarer til Rudersdal Kommune.

Sagsnr.: 20/71
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af en rammeaftale vedr. pleje- og omsorgsvikarer til Rudersdal Kommunes hjemmepleje, plejecentre og bosteder. Rudersdal Kommune agter at indgå aftale med 2 leverandører, som tildeles opgaver via en kaskademodel. For mere detaljeret gennemgang henvises til udbudsbetingelserne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85144100 Sygepleje på plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af pleje- og omsorgsvikarer til Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune forventer at indgå en ikke eksklusiv rammeaftale med 2 leverandører i prioriteret rækkefølge; En primær leverandør og en sekundær leverandør. Tilbudsgiver skal afgive bud som hhv. 1. og 2. leverandør. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, hvor maksimum 5 egnede ansøgere udvælges til at afgive tilbud. De 2 tilbudsgivere med den laveste evalueringstekniske pris (på hhv. prioritet 1 og 2) tildeles rammeaftalen. Rammeaftalen løber i 24 mdr. med mulighed for forlængelse 2 x 12 mdr.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Dvs. med en prækvalifikationsrunde, hvor de 5 bedst egnede ansøgere udvælges til at afgive tilbud, jf. del III.2.4).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde: Ansøgere udlukkes fra deltagelse hvis ansøger er omfattet af udbudslovens § § 135 og 136 samt § 137, stk. 1, nr. 2.

Øk/Finansiel: MK: I hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår: Oms inden for aftalens ydelsesområde på min. 10 mio. DKK/ pr år + positiv egenkapital.

Tek/Faglig: MK: Referencer: MK: Min. 1 reference med en årlig min.oms. på 5 mio. DKK.

Udvælgelse: Nr. 1: De ansøgere, der har fremlagt flest referencer m dækningsgrad på =>80 %(jf. udbudbet. pkt. 7.2.2) bliver prækvalificeret. Såfremt flere end 5 egnede ansøgere efter nr. 1, bruges Nr. 2: De 5 ansøgere, som samlet set har den største referenceoms (af de max 5 oplyste referencer) prioriteres efter omsætningsstørrelse. Såfremt flere end 5 egnede ansøgere nr. 2, bruges NR3: De 5 ansøgere, som har de bedste og mest relevante referencer for tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år.

Dok.: Der forbeholdes ret til at indhente en serviceattest på de vindende tilbudsgivere, jf. udbudsbet. pkt. 7 og 8.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i rammeaftalen krav om overholdeles af ILO-konvention 94, CSR-krav samt krav til at leverandøren forpligtes til at tegne erhvervs- og ansvarsforsikring. Der stilles krav til minimumsdækningssum, jf. kravspecifikationen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaft. tildeles efter tildelingskrit. pris. 5 prækvalificeres jf. afsnit III.1.4). De indkomne tilbud evalueres i en kaskade hvor alle tilbudslister gældende for 1. leverandøren evalueres. Den TG som har afgivet den laveste evalueringstekniske pris tildeles kontrakten som 1. leverandør og udgår af evalueringen. Derefter evalueres de tilbageværende tilbud for 2. leverandørerne. Den tilbudsgiver, som har afgivet den laveste evalueringstekniske pris som 2. leverandør, tildeles kontrakten som 2.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 06/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2020

Send til en kollega

0.047