23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 199-482669
Offentliggjort
13.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/833

Udbyder

Aalborg Kommune

EU-udbud af pædagogiske vikarydelser til Ældre- og Handikapforvaltningen i Aalborg Kommune


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Krenchel
E-mail: lakr@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/833
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/833
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af pædagogiske vikarydelser til Ældre- og Handikapforvaltningen i Aalborg Kommune

Sagsnr.: 2020-061317
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på udførelse af pædagogiske vikarydelser til Ældre- og Handicapforvaltningen. De pædagogiske vikarydelser består af følgende 3 faggrupper:

— omsorgs- og pædagogmedhjælpere

— pædagoger

— pædagogiske assistenter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en rammeaftale på udførelse af pædagogiske vikarydelser til Ældre- og Handicapforvaltningen.

De pædagogiske vikarydelser består af følgende 3 faggrupper:

— omsorgs- og pædagogmedhjælpere

— pædagoger

— pædagogiske assistenter.

Ældre- og Handikapforvaltningen består på nuværende tidspunkt af 1 186 fastansatte medarbejdere, der varetager ydelser inden for pædagogområdet. De pågældende medarbejderes arbejdsopgaver består bl.a. af pleje- og omsorgsopgaver udover generelle pædagogopgaver. De pågældende medarbejdere er fordelt på 69 forskellige adresser beliggende i Aalborg Kommune, hvor der er bo- og dagtilbud. Vindende tilbudsgiver kan få en liste over leveringsadresser, hvis ønskeligt.

Vagtplanlægningen for pædagogområdet planlægges, således, at der altid er en pædagog eller en, af beboerne kendt medarbejder, i hvert vagtlag. Alle medarbejdere i det pågældende vagtlag arbejder side om side omkring beboerne, og medarbejderne hjælpes ad på kryds og tværs uanset faggruppe. Alle vikarer, uanset faggruppe, vejledes af den medarbejder på stedet, der kender beboerne.

I udgangspunktet vil ordregiver i vikardækningen efterspørge omsorgs- og pædagogmedhjælpere, idet ordregivers egen dækning ofte har de nødvendige faggrupper. Såfremt der er tale om en specifik pædagogisk opgave eller en tynd tilbageværende bemanding, vil ordregiver efterspørge en pædagog i vikardækningen. Pædagogiske assistenter efterspørges i minimalt omfang, men vil blive efterspurgt hvis, at der er tale om en pædagogisk assistent, som på anden vis allerede kender beboerne.

Generelt for alle faggrupper i vikardækningen, vil der for ingen af faggrupperne blive efterspurgt nogen form for specialkompetencer.

Fordelingen af forventet omfang i forskellige type vagtyper og vagtlag, fremgår af tilbudslisten.

Af det forventede omfang af bestilte vagter i alt, består akutvagter af ca. 90 % af de samlede bestillinger. Akutvagter er defineret som de vagter, der bliver bestilt på dagen til dækning samme dag – typisk bestilt til dækning inden for 4 timer.

På grund af Covid-19 har der været en væsentlig tilbagegang af brugen af vikarer generelt, siden marts 2020. Det forventes, at brugen af eksterne vikarer vil være minimalt resten af 2020. Hvorefter forbruget fra 2021 og frem, vil være omtrent forbruget for 2019, som det estimerede forbrug, angivet på tilbudslisten, er indsat efter. Dette forbrug vil dog ligeledes kunne påvirkes i nedadgående retning, såfremt der skulle komme flere bølger af Corona-virus.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad på seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 20 % for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse en referenceliste.

Referencen skal anføres med:

- Kundens navn

- Kontraktperiode, eller periode over hvor længe og i hvilket omfang levering har foregået

- Angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal kunne fremvise mindst én (1) og maksimalt tre (3) referencer, over en lignende eller tilsvarende vikarydelse/r.

- Lignende eller tilsvarende løsning defineres som pædagogiske vikarydelser.

- Referencerne skal være udført i løbet af de sidste 3 år.

- Der er ikke krav om, at det skal være offentlige kunder, der refereres til.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er der indeholdt en arbejdsklausul med krav, som tilbudsgiver er forpligtet til at efterleve i forbindelse med opfyldelsen af aftalen.

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er genstand i udbuddet:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. § 137, stk. 1, nr. 1

- Forhold vedr. konkurs, insolvens og lign, jf. § 137, stk. 1, nr. 2

- Ophævelse eller lign. af tidligere offentlig kontrakt, jf. § 137, stk. 1 nr. 5.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der er ikke adgang til at være til stede ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2020

Send til en kollega

0.047