23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 200-484308
Offentliggjort
14.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kolding Kommune

Udbud af el-kørestole til Kolding Kommune


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Schulz Michelsen
E-mail: Mcami@kolding.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af el-kørestole til Kolding Kommune

Sagsnr.: 20/15644
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af el-kørestole til Kolding Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 - Forhjulsdrevne el-kørestole og

- Delaftale 2 - Centerdrevne el-kørestole.

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1 og/eller delaftale 2. En delaftale indgås med én leverandør. Tilbud afgives i samme tilbudsliste, bilag 1.

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til bilag 1 – tilbudsliste og kravspecifikation

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Forhjulsdrevet el-kørestol

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 - Forhjulsdrevne el-kørestole. Delaftalen omfatter forhjulsdrevne el-kørestole samt tilbehør og reservedele hertil.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen tildeles én leverandør.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Centerdreven el-kørestol

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193100 Invalidekøretøjer og kørestole
33193200 Dele og tilbehør til invalidekøretøjer og kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 - Centerdrevne el-kørestole. Delaftalen omfatter centerdrevne el-kørestole samt tilbehør og reservedele hertil.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen tildeles én leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 samt § 136.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §137:

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1.

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2.

— Tilbudsgiveren har i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr. 4.

— Tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældendes kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

— Tilbudsgiveren har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

— Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 7. Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen (maks. 6 måneder gammel) indsendes, på forlangende, som dokumentation.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Der stilles krav om en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. DKK.

- Der stilles krav om positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Der stilles krav om en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. DKK.

- Der stilles krav om positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Der stilles krav om 3 sammenlignelige referencer, der er igangværende eller udført inden for de seneste 3 år fra den angivne tilbudsfrist.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles krav om 3 sammenlignelige referencer, der er igangværende eller udført inden for de seneste 3 år, regnet fra den angivne tilbudsfrist. Med sammenlignelig forstås levering af el-kørestole, tilbehør og reservedele til en offentlig myndighed, stat eller region. Referencerne skal løbe over mindst 2 år og have en gennemsnitlig omsætning på min. 300 000 DKK/år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 114-275867
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2020

Send til en kollega

0.062