23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-490368
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af personlig pleje til hjemmeboende borgere i Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af personlig pleje til hjemmeboende borgere i Esbjerg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører en tjenesteydelseskontrakt på udførsel af personlige plejeopgaver i borgernes eget hjem døgnet rundt, og er omfattet af frit valg af leverandør til personlige opgaver jf. servicelovens § 83 og § 83a samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedslovens § 138. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem. Hjemmeboende borgere tildeles ydelsen i henhold til servicelovens § 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere, der er visiteret til personlig pleje, har frit leverandørvalg. Opgaverne omfatter ikke praktisk hjælp.

Udbuddet gennemføres efter light-regimet i henhold til afsnit III i udbudsloven med en tilbudsfase, hvor der kan forekomme forhandling.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører en tjenesteydelseskontrakt på udførsel af personlige plejeopgaver i borgernes eget hjem døgnet rundt, og er omfattet af frit valg af leverandør til personlige opgaver jf. servicelovens § 83 og § 83a samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedslovens § 138. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem. Hjemmeboende borgere tildeles ydelsen i henhold til servicelovens § 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere, der er visiteret til personlig pleje, har frit leverandørvalg. I Esbjerg Kommune er der en godkendt leverandør af personlig pleje. Den kommunale leverandør står uden for udbuddet, og fortsætter som hidtil. Borgerne vil således fremadrettet kunne vælge mellem 2 leverandører.

Udbuddet omfatter alene de borgere, der er bevilget personlig pleje leveret fra privat leverandør. Det drejer sig pt. om ca. 154 borgere.

Opgaverne omfatter ikke praktisk hjælp.

Det skal bemærkes, at antallet af visiterede timer og borgere kan variere. Grundet borgernes frie valg kan leverandørerne ikke garanteres et bestemt timeantal i kontraktperioden. Den anførte volumen er således alene et estimat, der ikke binder ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet kontrakt kan opnås mere fordelagtige priser og en begrænsning af kommunens kontraktadministration. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med en samlet kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 189-456579
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde er medtaget i udbuddet: § 137, stk. 1, nr. 1 til 6.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.064