23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 213-521884
Offentliggjort
02.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Energistyrelsen

Vindere

Udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser

(30.03.2021)
Viegandmaagoe
Nørre Farimagsgade 37
1364 København K

Udbud af rammeaftaler vedrørende kommukikatonsydelser

(30.03.2021)
Advance A/S
Landemærket 29
2000 København K

Udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser

(30.03.2021)
Norlid
Islands Brygge 43
2300 København S

Udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser

(30.03.2021)
Operate A/S
Jesper Brochmands Gade 10
2200 København N

Udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser

(30.03.2021)
Radius CPH
Bredgade 19
1260 København K

Opdateringer

Rettelse
(25.11.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 30-11-2020
Time: 00:00
Læses:
Dato: 30-11-2020
Time: 12:00

Rettelse
(27.11.2020)

III.1.2)
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:
- Tilbudsgivers samlede årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.
ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.
Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.
Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:
- Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Baserer virksomheden sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med tilbuddet dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen. Det skal dokumenteres, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som tilbudsgiveren kan benytte.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Årsomsætning på mindst 25 mio. DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

III.1.3)
I stedet for:
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.
Læses:
Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument ESPD med angivelse af følgende oplysninger:
- De 3 mest sammenlignelige opgaver, som tilbudsgiver har udført de seneste 3 år. Med sammenlignelige opgaver forstås større kampagner, der i omfang som minimum kan sammenlignes med opgaven i udbudsbetingelsernes bilag 1 ’Opgavebeskrivelse og løsning’. Minimumskrav: 1 reference skal være til en kampagne henvendt til et forbrugersegment. Ansøgers referencer angives med overskrift i ESPD’et og uploades som pdf med beskrivelse af referencen (jf. Bilag B til prækvalifikation, punkt 4). Referencerne må ikke være ældre end 3 år. Der må ikke angives flere end 3 referencer. Hvis virksomheder indgår i et konsortium, skal de tilsammen præsentere 3 referencer. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, hvorvidt referencen dokumenterer erfaring med levering af funktionelle sammenlignelige ydelser. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning i forhold til at dokumentere relevante, sammenlignelige leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der er udført på tilbudstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Referencen skal indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance (jf. bilag B til prækvalifikationsbetingelserne, afsnit 4).

VI.3)
I stedet for:
Læses:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.
Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikation skal stilles senest den 19. november 2020. Spørgsmål stillet efter denne dato vil kun blive besvaret, såfremt ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.
Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.
Tilbudsgiver skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Der henvises til ordregivers guide til ESPD. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.
Yderligere oplysninger:
I relation til punkt II.1.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Der er tale om et samlet beløb, og fordelingen af opgaver til de enkelte leverandører på rammeaftalen forventes ikke at være ligelig.
Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

II.1.5)
I stedet for:
Værdi eksklusive moms: 7 000 000 DKK.
Læses:
Værdi eksklusive moms: 70 000 000 DKK.

Udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser


Energistyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59778714
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sarah Reuss Allingham
E-mail: shra@ens.dk
Telefon: +45 33927410
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kefm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279510&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279510&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Energieffektivisering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Disse udbudsbetingelser gælder for ordregivers udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter 2 faser:

- en ansøgningsfase og en tilbudsfase.

Udbudsbetingelserne beskriver processen for udbuddet og fastsætter retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger om udbudsprocessen i øvrigt. Disse udbudsbetingelser er således udelukkende relevante for de tilbudsgivere der er blevet udvalgt til at afgive tilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Disse udbudsbetingelser gælder for ordregivers udbud af udbudsbetingelser for udbud af rammeaftaler vedrørende kommunikationsydelser. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter 2 faser:

- en ansøgningsfase og en tilbudsfase.

Udbudsbetingelserne beskriver processen for udbuddet og fastsætter retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger om udbudsprocessen i øvrigt. Disse udbudsbetingelser er således udelukkende relevante for de tilbudsgivere der er blevet udvalgt til at afgive tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/11/2020
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/10/2020

Send til en kollega

0.048