23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 222-543182
Offentliggjort
13.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hillerød Kommune

Dentalmaterialer til tandplejen i Hillerød Kommune


Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Skov Johansen
E-mail: indkob@hillerod.dk
Telefon: +45 72320000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hillerod.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://permalink.mercell.com/142017063.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
Postadresse: Rådhuspladsen 1
By: Halsnæs
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland</span>
Postnummer: 3300
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Damborg
E-mail: LISDS@halsnaes.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142017063.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142017063.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dentalmaterialer til tandplejen i Hillerød Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tandplejen i Hillerød Kommune ønsker at indgå en 4-årig rammeaftale med en leverandør af dentalmaterialer. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i flere delkontrakter, jf. punkt II.1.6). Baggrunden herfor er økonomiske hensyn, idet der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen og at ordregiver vil modtage bedre priser ved en samlet kontrakt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 650 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tandplejen i Hillerød Kommune er et tilbud til 12 000 børn og unge. I februar 2021 flytter kommunes nuværende 6 klinikker sammen i et nyt tandplejehus i Hillerød, således at alle tandplejens kompetencer bliver samlet på en central klinik.

Tandplejen i Hillerød udfører ligeledes tandregulering på børn og unge, som er tilmeldt folkeregistret i Halsnæs Kommune, hvorfor Halsnæs Kommune ligeledes fremgår som ordregiver på dette udbud. Det er i praksis Hillerød Kommune som indkøber de produkter der bruges til tandregulering af børn og unge i Halsnæs Kommune, hvorefter Halsnæs afregnes herfor.

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale på i alt 10 varegrupper fordelt på følgende:

1) Aftryk og cementering

2) Sprøjter og kanyler

3) Desinfektion og sterilisation

4) Tandlægefaglige engangsartikler

5) Fyldninger

6) Instrumenter

7) Rodbehandling

8) Præparation og pudsning

9) Profylakse

10) Handsker.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Bestillingssystem / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 650 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er en option på et bestillingssystem, som tilbudsgiver skal tilbyde i henhold til bilag 1.1.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal udfylde et ESPD, som udfyldes i Mercell. Hvis ansøger er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde et ESPD. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver endnu ikke kan fremvise 3 afsluttede regnskabsår, skal tilbudsgiver fremsende regnskab for de år der er afsluttet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning skal som minimum være 800 000 DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for dental materialer, jf. pkt. 1.4) i udbudsbetingelserne, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

- Start- og evt. slutdato for leverancen

- Modtager af leverancen (kunden)

- Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen

- Kort beskrivelse af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. Hver reference skal beskrives med maks. 1 A4 side.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/12/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 6.

Ad pkt. IV.2.4) Ansøgning og tilbud, inklusive bilag, skal afleveres på dansk. Eksisterende teknisk standard dokumentation som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk. (skal være det samme som i udbudsbetingelserne)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Ubdud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2020

Send til en kollega

0.047