23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 224-551580
Offentliggjort
17.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune - Analyse, indkøb og udbud

Opdateringer

Rettelse
(24.11.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14-12-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-12-2020
Time: 23:59

Personlig pleje og praktisk bistand


Herlev Kommune - Analyse, indkøb og udbud

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune - Analyse, indkøb og udbud
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Mehtap Aycin Mola
E-mail: mehtap.mola@herlev.dk
Telefon: +45 44527037
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/142835607.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142835607.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142835607.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk bistand

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513000 Udsendelse af personale til private husstande
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Herlev Kommune gennemfører udbud af personlig pleje og praktisk bistand for visiteret hjemmeboende borgere i henhold til § 91 i lov om social service.

Tryk her https://permalink.mercell.com/142835607.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
98514000 Husligt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Herlev Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter følgende indsatser, med levering hele døgnet:

1) Personlig pleje i henhold til lov om social service § 83.

2) Praktisk bistand i henhold til lov om social service § 83.

3) Delegeret sygepleje i henhold til sundhedsloven § 138.

4) Nødkald.

5) Afløsning i hjemmet i henhold til lov om social service § 84, til borgere der har privat leverandør, til personlig pleje. Udbuddet omfatter ikke hverdagsrehabilitering i henhold til lov om social service § 83a, der ydes af ordregivers terapeuter og hjemmepleje og madservice med levering, indkøbsordning og tøjvaskeordning. For nærmere beskrivelse af de udbudte indsatser henvises til øvrig udbudsmateriale. Opgaven udbydes som en 4-årige rammeaftale til ikrafttræden 1. marts 2021 og med option for ordregiver på forlængelse i op til 2 x 12 måneder. I henhold til LBK nr. 1284 af 17. september 2015 (Serviceloven) om fri leverandørvalg skal visiterede hjemmeboende borgere have mulighed for at træffe frit valg mellem flere leverandører. Ordregivers kommunale hjemmepleje undtages udbuddet og vil således også være leverandør af personlig pleje og praktisk bistand efter udbuddet. Borgeren vil således have frit valg mellem ordregivers kommunale hjemmepleje og den vindende tilbudsgiver.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge samtlige bilag der efterspørges i forbindelse med tilbudsafgivelsen samt overholde de oplistede udvælgelseskriterier:

1) En gennemsnitslig årsomsætning på minimum 10 mio. DKK i de seneste 3 regnskabsår.

2) Erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 mio. DKK for personskade og mindst 5 mio. DKK for tingskade.

3) En gennemsnitlig positiv resultat for de seneste 3 regnskabsår og et positivt resultat for det seneste regnskabsår.

4) En gennemsnitlig positiv soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår og en soliditetsgrad på minimum 9 % i seneste årsregnskab.

5) En reference hvorpå alle omfattede ydelser er leveret, eller én reference pr. ydelse (Personlig pleje i henhold til lov om social service § 83, Praktisk bistand i henhold til lov om social service § 83, Delegeret Sygepleje i henhold til sundhedsloven § 138, Nødkald).

6) ingen forfalden gæld på 50 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder.

7) Bankgaranti på minimum 1,2 mio. DKK.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Baggrunden for rammeaftalen løbetid begrundes med et ønske om at skabe stabilitet for borgerne, således at de skal foretage valg af leverandør så sjældent som muligt.

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III om Light-ydelser. Ordregiver vil tildele rammeaftalen til den tilbudsgiver som afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tildelingen: Pris (50 pct.), Kvalitet (35 pct.) og Service (15 pct.)

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 14/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Som dokumentation for tilbudsgiver, sammenslutning deltagere eller enheder ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde fremlægges dokumentation i form af en serviceattest fra erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Hvis tilbudsgiver, sammenslutning deltagere eller enheder accepterer ordregiver en attest, certifikat eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland jf. udbudslovens § 153, stk. 1 og 2. Som dokumentation på udvælgelseskriterierne skal den vindende tilbudsgiver kunne dokumentere:

1) regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring.

2) dokumentation for erhvervsansvarsforsikring.

3) Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, for at kunne imødekomme kravet i servicelovens § 92 om ubetalt forfalden gæld på 50 000 DKK. eller derover til offentlige myndigheder.

4) anfordringsgarantien i form af en bankgaranti.

5) skattemæssige årsregnskaber.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2020

Send til en kollega

0.049