23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 225-552578
Offentliggjort
18.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kolding Kommune

Stomiprodukter til Kolding Kommune


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: Mcami@kolding.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/60ac2336-339a-4d72-8ce9-0bf09c987876/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/60ac2336-339a-4d72-8ce9-0bf09c987876/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/60ac2336-339a-4d72-8ce9-0bf09c987876/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/60ac2336-339a-4d72-8ce9-0bf09c987876/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Stomiprodukter til Kolding Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af stomiprodukter til Kolding Kommunes borgere, som er bevilliget efter servicelovens § 112. Udbuddet består af kategorierne 1-delt, 2-delt samt tilbehør til stomi. Der stilles blandt andet krav om at leverandøren har en sygeplejefaglig konsulent samt et bevillingssystem som kan anvendes af ordregiver i kontraktperioden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet er et offentligt udbud af stomiprodukter til Kolding kommune. Udbuddet omfatter hele leverandørens sortiment inden for stomiprodukter. Brug af rammeaftalen foregår hovedsageligt ved, at brugerne selv bestiller direkte ved leverandøren og stomiprodukterne sendes til en af brugerne valgt adresse i Danmark. Området er omfattet af servicelovens bestemmelser om frit valg, hvorfor tilbudsgiverne skal være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende i denne forbindelse. Tildelingskriteriet er laveste pris. Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud hvor der anvendes en varekurv til evalueringen. Varekurven er sammensat så den er repræsentativ i forhold til ordregivers samlede indkøb af stomiprodukter. Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler grundet økonomiske uhensigtsmæssigheder for ordregiver samt leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i op til 2 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1 til 3 samt §136.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137:

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Tilbudsgiveren har i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrence fordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

— Tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældendes kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5.

— Tilbudsgiveren har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

— Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 7. Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen (maks. 6 måneder gammel) indsendes, på forlangende, som dokumentation.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Positiv egenkapital for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- Regnskabsmæssigt overskud i det seneste 2 afsluttede regnskabsår.

- En gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring inklusive personskade med en dækningssum pr. år på minimum 5 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Dokumentation for udvælgelseskriterier er regnskab for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Dokumentation for at erhvers- og produktansvarsforsikring er gældende.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende min. 1 sammenlignelig reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med sammenlignelig reference menes levering af stomiprodukter til en eller flere kommuner med levering af produkter inden for kategorierne 1-delt, 2-delt samt tilbehør til de bevilligede borgere. Referencen skal være igangværende eller være afsluttet inden for de sidste 3 år. Ydermere er det et krav at referencen som minimum har en omsætning på min. 500 000 DKK/årligt. Referencen angives i ESPD.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/12/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Kolding Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2020

Send til en kollega

0.047