23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-559761
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Universitet

Udbud af ordning for psykologisk rådgivning


Københavns Universitet

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Universitet
CVR-nummer: 29979812
Postadresse: Nørregade 10
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1165
Land: Danmark
Kontaktperson: Arbejdsmiljøchef Ingrid Skovsmose
E-mail: isj@adm.ku.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ku.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/166597
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286368&B=KU
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286368&B=KU
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ordning for psykologisk rådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

1) Københavns Universitet skal med virkning fra 1. februar 2021 indgå kontrakt om fortsættelse af en ordning for psykologisk rådgivning. Varighed af kontrakten er 4 år, (eventuelt med mulighed for forlængelse.). Ordningen for psykologisk rådgivning skal tilbyde universitetets ansatte rådgivning i forhold af arbejdsmæssig karakter, dvs. håndtering af problemstillinger, der er opstået på grund af arbejdet og arbejdssituationen. Ordningen skal desuden omfatte akut krisehjælp på arbejdspladsen, hvis der er behov for det. I forbindelse med ordningen indgås kontrakt om en ordning for psykologisk rådgivning, hvor universitetets medarbejdere tilbydes rådgivning i forhold af privat karakter. Begge typer rådgivning skal leveres af samme leverandør. De 2 aftaler skal omfatte alle medarbejdere på universitetet (ca. 10 000). Det forventes, at de 2 ordninger tilsammen vil blive benyttet af 400-450 medarbejdere om året.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK0 DANMARK
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1) Københavns Universitet skal med virkning fra 1. februar 2021 indgå kontrakt om fortsættelse af en ordning for psykologisk rådgivning. Varighed af kontrakten er 4 år, (eventuelt med mulighed for forlængelse.). Ordningen for psykologisk rådgivning skal tilbyde universitetets ansatte rådgivning i forhold af arbejdsmæssig karakter, dvs. håndtering af problemstillinger, der er opstået på grund af arbejdet og arbejdssituationen. Ordningen skal desuden omfatte akut krisehjælp på arbejdspladsen, hvis der er behov for det.

2) Københavns Universitet skal i forbindelse med ordningen under pkt. 1 med virkning fra 1. februar 2021 indgå kontrakt om en ordning for psykologisk rådgivning, hvor universitetets medarbejdere tilbydes rådgivning i forhold af privat karakter. Begge typer rådgivning skal leveres af samme leverandør. De 2 aftaler skal omfatte alle medarbejdere på universitetet (ca. 10 000). Det forventes, at de 2 ordninger tilsammen vil blive benyttet af 400-450 medarbejdere om året.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet indlevere en liste over de 5 betydeligste sammenlignelige tjenesteydelser, jf. punkt II.1.4), som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfriste.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) anførte tjenesteydelser, leverancen vedrørte, samt [ansøgers / tilbudsgivers] rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen [beløb], dato for leverancen samt navn på kunden [modtager].

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Psykologloven

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Anskaffelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186 – 190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser.

Udbudsproceduren er opdelt i (1) en tilbudsfase og (2) en tildelingsfase.

Tildeling af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 04/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/11/2020

Send til en kollega

0.047