23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 250-626101
Offentliggjort
23.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredericia Kommune

Personlig pleje og praktisk bistand


Fredericia Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Bergholt Sommer
E-mail: ase@bechbruun.com
Telefon: +45 72273361
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-personlig-pleje
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2feab181-7b4e-455a-8613-4faf76084f5f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2feab181-7b4e-455a-8613-4faf76084f5f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2feab181-7b4e-455a-8613-4faf76084f5f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Personlig pleje og praktisk bistand

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

FK udbyder herved området personlig pleje og praktisk bistand til borgere, der bliver visiteret hertil af FK.

Opgaverne er omfattet af servicelovens § 83 om personlig pleje og praktisk bistand og sundhedsloven om sygeplejeydelser delegeret fra den kommunale sygepleje.

Den udbudte opgave angår udførelse af følgende:

1) praktisk bistand

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser på ældreområdet i borgernes egne hjem.

Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem.

Visiterede borgere kan frit vælge, om de ønsker opgaven løst af FK’s eget personale, eller af en af de to leverandører, som FK har indgået kontrakt med på baggrund af dette udbud.

Kontrakten har en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse med ét år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513000 Udsendelse af personale til private husstande
85141210 Hjemmesygepleje
79622000 Anvisning af hushjælpspersonale
79624000 Anvisning af plejepersonale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Fredericia Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I overensstemmelse med reglerne i afsnit III i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer) udbyder Fredericia Kommune (herefter "FK") herved området personlig pleje og praktisk bistand til borgere, der bliver visiteret hertil af FK.

Yderligere information om hjemmehjælp og personlige pleje i FK kan findes på følgende hjemmeside:

https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/hjemmehjaelp-personlig-pleje

Opgaverne er omfattet af servicelovens § 83 om personlig pleje og praktisk bistand og sundhedsloven om

sygeplejeydelser delegeret fra den kommunale sygepleje.

Den udbudte opgave angår udførelse af følgende:

1) praktisk bistand

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser på ældreområdet i borgernes egne hjem.

Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem.

Visiterede borgere kan frit vælge, om de ønsker opgaven løst af FK’s eget personale, eller af en af de to leverandører, som FK har indgået kontrakt med på baggrund af dette udbud.

FK vil indgå kontrakt med den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Herudover vil FK indgå kontrakt med yderligere én tilbudsgiver, forudsat tilbudsgiveren vil forbedre sit tilbud og tilbyde samme vilkår som den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (FK vil i den forbindelse henvende sig til tilbudsgiverne efter tilbuddenes rangorden ved evalueringen).

Det er FK’s vurdering, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse. Såfremt den vindende tilbudsgiver rent faktisk måtte overtage medarbejdere fra en hidtidig leverandør i et sådant omfang, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, er dette et forhold, der er ordregiver uvedkommende.

Det samlede forbrug omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 16 mio. DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Det anførte forbrug er skønnede mængder udregnet på baggrund af den tidligere aktivitet og forventet aktivitetsændring.

Kontraktperioden løber fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2025. FK har mulighed for at forlænge kontrakten én gang med 12 måneder, jf. nærmere udkastet til kontrakt, pkt. 4.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2025
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Fredericia Kommune har mulighed for at forlænge den i pkt. II.2.7) nævnte kontraktperiode én gang med 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Der stilles følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

— Tilbudsgiver skal have en gennemsnitlig årsomsætning på minimum 10 mio. DKK for at være egnet til at deltage i udbuddet.

— Tilbudsgiver skal have soliditetsgrad på minimum 10 % for at være egnet til at deltage i udbuddet.

Der stilles følgende mindstekrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

— Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst to (2) kontrakter om tjenesteydelser inden for praktisk bistand og personlige plejeopgaver samt udvalgte delegerede sygeplejeydelser for at være egnet til at deltage i udbuddet. Det er ikke et krav, at hver enkelt reference indeholder både praktisk bistand, personlige plejeopgaver og udvalgte delegerede sygeplejeydelser, men referencerne skal samlet set dække over ydelseskategorierne. Start- og slutdato for referencer bedes præcist angivet med henblik på at kunne konstatere, om referencen henhører under den relevante periode.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Fredericia Kommune tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud baseret på bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af følgende underkriterier med tilhørende vægtning:

- Pris (70 %)

- Kvalitet (30 %), med følgende delkriterier:

— Organisation og leveringssikkerhed (50 %)

— Opgavens varetagelse (50 %).

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 29/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit III skal indgives inden for 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020

Send til en kollega

0.094