23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 015-030496
Offentliggjort
22.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Middelfart Kommune

Udbud af inkontinensbleer - genudbud


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tinne Lander Gjedde
E-mail: tinne.landergjedde@middelfart.dk
Telefon: +45 88885099
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/202d281d-e836-4619-ab09-9170c7fb549d/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Assens Kommune
CVR-nummer: 29189692
Postadresse: Rådhus Allé 5
By: Assens
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5610
Land: Danmark
Kontaktperson: Tinne Lander Gjedde
E-mail: tinne.landergjedde@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e33204b7-d067-4912-8438-ac51b0e624da/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/202d281d-e836-4619-ab09-9170c7fb549d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/202d281d-e836-4619-ab09-9170c7fb549d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/202d281d-e836-4619-ab09-9170c7fb549d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af inkontinensbleer - genudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb og levering af inkontinensbleer til borgere i Assens og Middelfart Kommune.

Nærværende udbud gennemføres af Middelfart Kommune på vegne af Assens Kommune og Middelfart Kommune. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 24. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra kvalitet, sortiment, miljø og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning medio marts 2021. For nærmere oplysning se udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af inkontinensbleer til borgere i Assens og Middelfart Kommune. For enkelte borgere vil leveringen finde sted i andre kommuner i Danmark.

Nærværende udbud gennemføres af Middelfart Kommune på vegne af Assens Kommune og Middelfart Kommune. De er begge at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

Af frivillige udelukkelsesgrunde er følgende omfattet i dette udbud: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Tilbudsgiver skal have haft positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår. I det omfang, tilbudsgiver er en nystartet virksomhed, skal der fremlægges revisorerklæring, der dokumenterer, at tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte rammeaftalen.

Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive 3 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af opgaven, dato for udløb, modtager samt kontaktoplysninger på modtager.

Ved angivelse af flere end 3 referencer, vil det være de 3 førstnævnte, der danner grundlag for vurderingen.

Baseret det på det historiske forbrug og justeret for forventninger til fremtidige ændringer i forbrugsmønstre forventes det, at den årlige omsætning vil være 2,5-3 mio. DKK. Den i felt II.1.5) oplyste værdi er således udtryk for den maksimalt forventede omsætning i hele kontraktperioden. Intervallet er ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, men kan dog ændres i såvel op- som nedadgående retning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, idet udbuddets omfang i forvejen er afgrænset til et specifik område med få store leverandører og at det ligeledes vil være økonomisk uhensigtsmæssig for både ordregiver og leverandør og til gene for ordregivers borgere med bevilling på forskellige produkter. Udbuddet udbydes af Middelfart Kommune på vegne af Assens Kommune og Middelfart Kommune.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have haft positiv egenkapital i de 3 seneste regnskabsår. I det omfang, tilbudsgiver er en nystartet virksomhed, skal der fremlægges revisorerklæring, der dokumenterer, at tilbudsgiver har tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte rammeaftalen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Regnskaber for de seneste 3 år til dokumentation.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive 3 referencer på opgaver af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af opgaven, dato for udløb, modtager samt kontaktoplysninger på modtager.

Ved angivelse af flere end 3 referencer, vil det være de 3 førstnævnte, der danner grundlag for vurderingen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ved lignende art menes:

— Rammeaftaler på leveringer af voksenbleer til en kommunal eller regional udbyder.

Ved lignende omfang menes:

— Kontrakter eller rammeaftaler må ikke vare afsluttede mere end 3 år for tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum 6 måneder på datoen for tilbudsfristen.

Referencer oplyses i ESPD.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/02/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/02/2021
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Alle fakturaer skal være elektroniske for at kommunen kan modtage og betale dem.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2021

Send til en kollega

0.078