23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 055-139504
Offentliggjort
19.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Varde Kommune

Vindere

Udbud - udlicitering tandregulering

(09.06.2021)
Tandreguleringshuset I/S
Jyllandsgade 79 C
6700 Esbjerg

Udbud - udlicitering tandregulering


Varde Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sys Frostholm
E-mail: syfr@varde.dk
Telefon: +45 79947267
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/151949412.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/151949412.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/151949412.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - udlicitering tandregulering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131100 Tandregulering
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet er gældende for tandregulering af de børn og unge, som er tilknyttet Varde kommunale tandpleje, som tilbudsgiveren visiterer til tandregulering, samt foretager henvisninger til kæbekirurgisk afdeling, hvor der vurderes behov for ortodontisk kirurgi.

Opgaven skal udføres ved Varde Kommunes kommunale tandpleje, Lerpøthus, Lerpøtvej 50 C, 6800 Varde - hvor der stilles klinik med inventar til rådighed.

Besigtigelsen afholdes på Varde Kommunale Tandpleje, Lerpøtvej 50B – 23. marts 2021 kl. 16.00.

Tilmelding til besigtigelsen skal ske senest den 23. marts 2021 kl. 08.00 via Kommunikationsmodulet i Mercell.

Tryk her https://permalink.mercell.com/151949412.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Varde Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver skal varetage opgaverne med tilsætning af patienter visiteret til behandling på tandreguleringen, telefon, afbud ved sygdom mm. Patienter, forældre mv. skal kunne ringe direkte til afdelingen i mindst 4 timer om dagen fordelt på formiddag og eftermiddag. Herudover kan telefonen stilles om til Varde kommunale tandpleje, som kan tage mod og videregive besked til tandreguleringsafdelingen. Dette er for at sikre den bedst mulige service til borgerne.

Udbyder har et efterslæb på behandling af børn og unge med behov for regulering af tænder, for det seneste 1½ - 2 år. Udbyder har en forståelse for, at dette efterslæb kan tage et par år at indhente. Tilbudsgiver skal udarbejde en tidsplan for indhentelse af efterslæbet - skal vedlægges tilbuddet jf. 2.5 tildelingskriteriet. Forventningen for den ekstra mængde skal indregnes i priserne i bilag 1 for de forventede år.

Leverandøren visiterer, behandler og henviser det antal patienter under aftalen, der er behov for. Der er ved aftalens indgåelse et behandlingsefterslæb, hvorfor der må påregnes et større omfang i begyndelsen af udbudsperioden.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/05/2021
Slut: 30/04/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udbetalt forfalden gæld til det offentlige.

Positiv egenkapital de senest 2 år.

Referencer mindst 1 over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Ved sammenlignelige referencer forstås levering af tandreguleringen/ ortodonti til børn og unge.

Hvis man som tilbudsgiver er uddannet i ortodonti med mindst 6 års erfaring i offentligt regi med fokus på børn og unge, men ikke har ageret selvstændigt, kan positiv udtalelse fra ledende specialtandlæge i ortodonti accepteres som 1 reference.

Det er et krav, at den behandlingsansvarlige tandlæge skal have dansk autorisation som specialtandlæge i ortodonti.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbud vurderes i forhold til tildelingskriterium bedste forhold mellem pris og kvalitet.

- Pris 40 %

- Kvalitet 50 %

- Kompetence 10 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 14/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/03/2021

Send til en kollega

0.047