23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 056-142324
Offentliggjort
22.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af drift af forældregrupper i Kriminalforsorgen


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Jepsen
E-mail: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296200&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296200&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af drift af forældregrupper i Kriminalforsorgen

Sagsnr.: 20-15-0331
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Interesserede tilbudsgivere inviteres hermed til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt vedr. drift af forældregrupper i Kriminalforsorgen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 052 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
85312330 Familieplanlægning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen søger en leverandør til at forestå driften af forældregrupperne i Kriminalforsorgen.

Tilbuddet om samtalegrupper for indsatte forældre, er en del af satspuljeforliget ”børn af indsatte og deres familier” fra 2015 og tilbuddet har været fast implementeret i min. 16 fængsler og større arresthuse siden 2016.

Formålet med forældregrupper i kriminalforsorgskontekst, er at tilbyde indsatte forældre erfaringsudveksling, sikre indsatte overordnet forståelse og viden i forhold til børneperspektivet, at styrke kvaliteten af kontakten til deres børn, samt samarbejdet med den anden forælder, plejefamilie og myndigheder.

Forældregruppetilbuddet er færdigudviklet og opgaven ønskes lagt ud til drift. Baggrunden for at udbyde tilbuddet til ekstern leverandør, ligger i et behov for teoretisk forankring og sikring af børnefaglig ekspertise. Det børnefaglige fundament ønskes som primær understøttelse af projektet, dels i opgaveløsningen fra gruppelederne, dels i forhold til supervision, faglig sparring, kvalitetssikring, samt metodefastholdelse. Den faglige tilgang kræver tillige en forståelse for at arbejde i en kriminalforsorgskontekst, der udfordrer og skaber stor kompleksitet i forståelsen af forældreskab.

Opgaven omkring afvikling af forældregrupper omfatter blandt andet:

— Årlig afvikling af forældregruppeforløb i 10 udvalgte fængsler og 6 større arresthuse, svarende til i alt 50 forløb

— Varetage opgaven med forældrestøttende tilbud til kvinder på Jyderup Fængsel. Den igangværende ombygning af Jyderup Fængsel skal samle landets varetægtsfængslede og afsonende kvinder. Det bliver hermed muligt at tilbyde forældrestøttende tilbud til indsatte kvinder. Der startes pilotprojekt for kvinderne med opstart i foråret 2021 og udbuddet vil derfor indeholde et færdigudviklet tilbud til denne målgruppe.

— Sikre ledelse, supervision og faglig udvikling af de psykologer/familiebehandlere der varetager opgaven med grupperne.

— Sikre tæt samarbejde omkring opgaveløsningen med de enkelte matrikler, der huser tilbuddet.

— Tage afsæt i allerede eksisterende materiale og manual udviklet i narrativ/systemisk metoderamme.

— Sikre synlighed og tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i forhold til overordnet strategi og årshjul.

— Løbende udvikle og kvalitetssikre projektet i samarbejde med Kriminalforsorgen, så tilbuddet sikres tilpasset ny viden, eventuelle kontekstuelle ændringer, og nye udvalgte grupper med særlige behov.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2026
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten har en varighed på 5 år. Kontrakten kan forlænges med et år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelse samt egnethed er beskrevet i nærværende udbudsbekendtgørelse afsnit VI.3) yderligere oplysninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udvalgte kontraktbestemmelser:

— Kontraktens eksistens afhænger af fortsat finansiering af Kriminalforsorgens omkostninger forbundet med nærværende kontrakt (aktuelt satspuljemidler). Såfremt Kriminalforsorgen i kontraktens løbetid ikke længere modtager finansiering til afholdelse af de med nærværende kontrakt forbundne omkostninger, bringes nærværende kontrakt til ophør eller reduceres på tilsvarende vis.

— I det tilfælde, at Kriminalforsorgen i kontraktperioden bevilliges flere midler til afholdelse af forældregrupper, vil Kriminalforsorgen kunne anmode leverandøren om af afholde flere end de i kontraktbilag 1 kravspecifikation, pkt. 2 angivne forløb.

Leverandøren vil modtage yderligere vederlag end det i pkt. 6.2 angivne vederlag, såfremt leverandøren anmodes om at afholde flere end 50 forældregruppeforløb årligt, jf. kontraktbilag 1 kravspecifikation, pkt. 2.

— Kontrakten indeholder også en bestemmelse om sikkerhedsgodkendelse af leverandørens medarbejdere (kriminalregistertræk).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der er tale om en omvendt licitation, dvs. der evalueres på den bedste kvalitet i forhold til budgettet. Budgettet udgør 2,342 mio. DKK pr. år.

Følgende underkriterier indgår i tilbudsevalueringen:

Nr. Kriterium Vægtning (%)

1) Opgave 1 20

2) Opgave 2 10

3) Opgave 3 20

4) Opgave 4 25

5) Opgave 5 25

I alt 100 %.

Den tilbudsgiver der samlet opnår det højeste antal vægtede point tildeles kontrakten.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 21/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende nedenstående oplysninger:

Tilbudsgiver skal fremsende følgende generelle oplysninger:

1) Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse, herunder oplysninger om virksomhedens ejerforhold.

2) Navn og titel på den person, der er tilbudsgivers kontaktperson i forbindelse med dette udbud, samt gerne kontaktpersonens direkte telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-mailadresse.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af udbudsbilag 1 oplysninger om virksomheden.

Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive den medfølgende tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til offentlige myndigheder.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af udbudsbilag 2 Tro- og loveerklæring.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal nedenstående oplysninger og dokumentation i afsnit 6.1 gives for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Sammenslutningen skal som en del af sit tilbud udfylde og vedlægge udbudsbilag 3 konsortieerklæring.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/03/2021

Send til en kollega

0.094