23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 060-152594
Offentliggjort
26.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Greve Kommune

Genudbud på hjemmepleje i Greve Kommune


Greve Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Torp Steffensen
E-mail: lat@greve.dk
Telefon: +45 43979008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296692&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296692&B=GREVE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud på hjemmepleje i Greve Kommune

Sagsnr.: 21-001542
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af hjemmepleje i Greve Kommune omfatter indsatser indenfor nedenstående områder:

— Rehabiliterende pleje og hjælp i henhold til lov om social service § 83a

— Personlig pleje i henhold til lov om social service § 83.1

— Praktisk hjælp i henhold til lov om social service § 83.2

— Aflastende indsatser i henhold til lov om social service § 84

— Vedligeholdende træning i henhold til lov om social service § 86.2

— Håndtering af nødkald i henhold til lov om social service § 112

— Håndtering af GPS og ved behov afhentning af borgere, der er tildelt GPS i henhold til lov om social service § 125.

— Overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138.

Rammeaftalen har i 2020 dækket en samlet omsætning for den private og kommunale hjemmepleje på ca. 110 mio. DKK.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 990 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85141210 Hjemmesygepleje
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af hjemmepleje i Greve Kommune omfatter indsatser indenfor nedenstående områder:

— Rehabiliterende pleje og hjælp i henhold til lov om social service § 83a

— Personlig pleje i henhold til lov om social service § 83.1

— Praktisk hjælp i henhold til lov om social service § 83.2.

— Aflastende indsatser i henhold til lov om social service § 84

— Vedligeholdende træning i henhold til lov om social service § 86.2

— Håndtering af nødkald i henhold til lov om social service § 112

— Håndtering af GPS og ved behov afhentning af borgere, der er tildelt GPS i henhold til lov om social service § 125.

— Overdraget sygepleje efter sundhedsloven § 138.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 990 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 108
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens område har i 2020 svaret til en samlet omsætning for den private og kommunale hjemmepleje på 110 mio. DKK.

Det skal understreges, at der er tale om en rammeaftale, hvor det er borgernes valg af leverandør, der afgør omsætningen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

1) Personlige forhold:

— Tro og love erklæring - til besvarelse skal bilag 8 benyttes jf. udbudsbetingelserne.

2) Økonomiske og finansielle kapacitet:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning indenfor levering af hjemmepleje over de seneste 3 godkendte regnskabsår skal udgøre minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

— Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital over de seneste 3 godkendte regnskabsår udgør mindst 1,5 mio. DKK ekskl. moms.

— Tilbudsgivers soliditetsgrad ((egenkapital x 100)/(samlede aktiver)) skal udgøre minimum

20 % for hvert af de seneste 3 godkendte regnskabsår.

3) Faglige og tekniske formåen:

— Tilbudsgiver skal angive 3 referencer vedrørende levering af hjemmepleje, der er udført i løbet af de seneste 3 år, jf. bilag 9.

— Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation vedr. ovenstående jf. udbudsbetingelserne 5.1.

5.2 og 5.3.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det forudsættes, at man overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til følgende grundlæggende ILO-konventioner:

— Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)

— Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)

— Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182).

— Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt

— Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Begrundelsen for en løbetid over 4 år er, at opgavens kompleksitet og omfang tilsiger en længere aftaleperiode.

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen tildeles ud fra følgende kriterier:

- Pris (35 %), kvalitet (45 %) og leveringssikkerhed (20 %).

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 006-010072
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 14/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet udføres under Light-regimet, der er beskrevet i udbudsloven afsnit 3.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da det er ordregivers vurdering, at det vil give den fagligt og kommercielt bedste og mest sikre løsning at udbyde ydelsen samlet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2021

Send til en kollega

0.031