23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 070-178441
Offentliggjort
12.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hillerød Kommune

Vikarydelser til bocentret for unge og voksne med særlige behov, i Hillerød Kommune


Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Højlund Kjær
E-mail: henck@hillerod.dk
Telefon: +45 72320000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/153461637.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/153461637.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/153461637.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vikarydelser til bocentret for unge og voksne med særlige behov, i Hillerød Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbudsbetingelser gælder for Hillerød Kommunes udbud af en rammeaftale vedrørende levering af vikarydelser til bocentret for unge og voksne med særlige behov i Hillerød.

Formålet med udbuddet er at indgå rammeaftaler med 3 leverandører af vikarydelser til ordregivers dag- og døgntilbud på det specialiserede voksenområde, således at ordregiver er sikret den ønskede personalenormering under sygdom og ferie, når ordregivers interne vikarressourcer ikke er tilstrækkelige.

Leverandørerne skal varetage levering af vikarydelser til:

— Dagtilbud til voksne med særlige behov efter servicelovens § 104 - aktivitets- og samværstilbud

— Midlertidige botilbud for unge og voksne med særlige behov efter servicelovens § 107

— Længerevarende botilbud for unge og voksne med særlige behov efter servicelovens § 108 og § 85.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Hillerød

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udbuddet er at indgå rammeaftaler med 3 leverandører af vikarydelser til ordregivers dag- og døgntilbud på det specialiserede voksenområde, således at ordregiver er sikret den ønskede personalenormering under sygdom og ferie, når ordregivers interne vikarressourcer ikke er tilstrækkelige.

Leverandørerne skal varetage levering af vikarydelser til:

— Dagtilbud til voksne med særlige behov efter servicelovens § 104 - aktivitets- og samværstilbud

— Midlertidige botilbud for unge og voksne med særlige behov efter servicelovens § 107

— Længerevarende botilbud for unge og voksne med særlige behov efter servicelovens § 108 og § 85.

Vikarydelserne omfattet af nærværende udbud omfatter følgende stillingskategorier:

— Social- og sundhedsassistent (SSA)

— Social- og sundhedshjælpere (SSH)

— Pædagogassistenter (PAU)

— Pædagogmedhjælpere.

Ordregivers forbrug af vikarydelserne omfattet af nærværende udbud var i 2018 - 2020 gennemsnitligt omkring 8 mio. årligt.

Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger som de relevante enheder hos ordregiver løbende afgiver. Ordregiver er dermed ikke forpligtet til at aftage et vist minimum på rammeaftalen, men ordregiver forventer ikke, at forbruget ændrer sig væsentligt i rammeaftalens løbetid.

Rammeaftalen er 3-årig med mulighed for forlængelse i yderligere et år, via 2 gange 6 måneders forlængelser.

Ordregiver har stillet krav om, at tilbudsgiver vederlagsfrit stille et elektronisk bestillingssystem til rådighed for ordregiver.

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn. Ordregiver har konkret vurderet, at det ikke er den kommercielt bedste løsning eller anbefalelsesværdigt at adskille og opdele opgaven i særskilte delaftaler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for forlængelse med op til 12 måneder via 2 x 6 måneders forlængelse.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers erfaring på området for vikarydelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område, inden for de seneste 3 år, med en kontraktsum på minimum 500 000 DKK for hver enkelt reference.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/05/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Hillerød Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2021

Send til en kollega

0.062