23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 076-194632
Offentliggjort
20.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Klima, Energi- og Forsyningsministeriet Departementet

Udbud af massageordning og ergonomisk rådgivning


Klima, Energi- og Forsyningsministeriet Departementet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Klima, Energi- og Forsyningsministeriet Departementet
CVR-nummer: 31083869
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Schannong
E-mail: miscr@sdfe.dk
Telefon: +45 51162649
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://kefm.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beskæftigelsesministeriet Departementet
CVR-nummer: 10172748
Postadresse: Holmens Kanal 22
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Schannong
E-mail: miscr@sdfe.dk
Telefon: +45 51162649
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://bm.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298513&B=KEFM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298513&B=KEFM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af massageordning og ergonomisk rådgivning

Sagsnr.: 8012-0019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98333000 Massage
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på massageordning og ergonomisk rådgivning på følgende adresse: Holmens Kanal 20, 1060 København K. Og ergonomisk rådgivning med postadresse i Holmens Kanal 22, 1060 København K, der er en del af Beskæftigelsesministeriets lokationer. Ved massageordningen og ergonomisk rådgiver forestår:

- Massageordning som medarbejderne på tjenestestederne kan gøre brug af (Massagen udføres i Holmens Kanal 20, men medarbejdere fra både Holmens Kanal 20 og Holmens Kanal 22 kan deltage).

- Ergonomisk rådgivning som bliver tilbudt ved medarbejderens skrivebord. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikation.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85142000 Tjenester ydet af paramedicinsk personale
98330000 Virksomhed i forbindelse med fysisk velvære
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende aftale vedrører driften af ordregivers fælles massageordning og ergonomisk rådgivning med postadresse i Holmens Kanal 20, 1060 København K. Og ergonomisk rådgivning med postadresse i Holmens Kanal 22, 1060 København K, der er en del af Beskæftigelsesministeriets lokationer.

Leverandøren får, fra de anviste lokaler, retten og forpligtigelsen til at udføre fysiurgisk massage til ordregivers ansatte.

Leverandøren skal ligeledes servicere kunden med ergonomisk rådgivning efter bestilling (rekvisitionssalg).

På nuværende tidspunkt arbejder der ca. 400 medarbejdere i de 2 ministerier, hvor alle medarbejdere har mulighed for at benytte massage-ordning og ergonomisk rådgivning.

Tilbudsgiveren skal levere:

1) Massageordning – fysiurgisk massage til medarbejderne i tidsrummet mandag til fredag kl. 09.00 til 14.00.

2) Ergonomisk rådgivning - ergonomisk rådgivning til medarbejderne der foregår ved medarbejderens arbejdsplads herunder måling til skærmbriller. Det forventede omfang er 2 dage halvårligt for hhv. Beskæftigelsesministeriets departement og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement.

På tidspunktet for nærværende materiales udsendelse, fylder COVID-19 fortsat meget i det danske samfund, og i særdeleshed for ordregiver. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vide, hvilke krav sundhedsmyndighederne stiller til ordregivers massageordning og ergonomisk rådgivning.

Det betyder dog, at en tilbudsgiver skal være indstillet på at følge de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer med, så der kan være behov for lidt mere fleksibilitet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der vil være mulighed for forlængelse af aftalen i 2 x 1 år på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da kontakten og dens forventede værdi på 2,8 mio. DKK, gør, at den i forvejen er egnet til at blive løst af små og mellemstore virksomheder på det pågældende marked.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD. Tilbudsgiver angiver i ESPD del. IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation herfor i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må ikke være mere end 6 måneder gammel, beregnet fra tilbudsfristen. Ordregiver vil anmode om dokumentation fra den tilbudsgiver, der står til at vinde udbuddet. Først når ordregiver har modtaget korrekt dokumentation, vil ordregiver træffe tildelingsbeslutning.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD. Tilbudsgiver angiver i ESPD del. IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

1) Tilbudsgivers gennemsnitlige bruttofortjeneste i de 3 seneste afsluttede regnskabsår, skal udgøre minimum 500 000 DKK (ekskl. moms).

2) Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

3) Tilbudsgiver skal ved aftalestart have forsikringsmæssig dækning af sit produkt- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab. Forsikringssummen er fastsat til minimum 10 mio. DKK pr. forsikrings år og dækker kun den direkte forvoldte skade. Ansvarsforsikring skal omfatte behandleransvar i tilfælde af fejlbehandling.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

1) En erklæring om bruttofortjeneste og egenkapital eller alternativt erklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut som dokumentation for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) Tilbudsgiver skal endvidere på anmodning fremsende dokumentation for forhåndstilsagn om, at tilbudsgiver på tidspunktet for kontraktindgåelse har tegnet en produkt- og erhvervsansvarsforsikring, jf. punkt 5.3.2.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD. Tilbudsgiver angiver i ESPD del. IV ”Udvælgelseskriterier”, ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgiver skal have præsteret minimum en levering af massageordning og ergonomisk rådgivning (lig med kontraktens genstand) til firmaer/organisationer hvor flere end 300 ansatte medarbejdere er del af ordningen (dog uden at samtlige medarbejdere nødvendigvis anvender ordningen) der er udført inden for de seneste 2 år.

Massagen gives af en eksamineret fysiurgisk massør eller uddannet fysioterapeut og have arbejdet med massage i minimum 2 år.

Den ergonomiske rådgiver skal være uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut og have arbejdet med ergonomisk rådgivning i minimum 2 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver kan blive bedt om at dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af:

En liste over minimum en levering af massageordninger til firmaer/organisationer med over 300 ansatte medarbejdere (dog uden at samtlige medarbejdere nødvendigvis anvender ordningen), der er udført inden for de seneste 2 år, med angivelse af kontraktstart, beløb, tidspunkter og den offentlige eller private modtager (inklusiv kontaktoplysninger).

CV samt certificerede uddannelsesbevis til dokumentation for massører (maks. 2 A4-sider pr. person). Der skal afleveres mindst 2 CV´er og max. 3 CV’er.

CV samt certificerede uddannelsesbevis til dokumentation for ergonomisk rådgivning (maks. 2 A4-sider pr. person). Der skal afleveres mindst 1 CV og max. 2 CV’er.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område, nr. 2 om konkurs mv., nr. 3 om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet, nr. 4 om konkurrenceforvridende aftaler, nr. 5 om tidligere misligholdelse af en offentlig kontrakt og nr. 6 om forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2021

Send til en kollega

0.078