23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 077-198468
Offentliggjort
21.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud af hjemmeplejeydelser


Silkeborg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4fb2d762-309d-4826-b8ce-01974bc83be6/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4fb2d762-309d-4826-b8ce-01974bc83be6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4fb2d762-309d-4826-b8ce-01974bc83be6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/4fb2d762-309d-4826-b8ce-01974bc83be6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af hjemmeplejeydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af personlig pleje, praktisk hjælp og overdragede sygeplejeindsatser hele døgnet til borgere i eget hjem, der tildeles efter servicelovens § 83, rehabilitering efter servicelovens § 83a og afløsning/aflastning efter § 84. Udbuddet omfatter følgende indsatser: Personlig hjælp og pleje, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1, praktisk hjælp, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, afløsning i hjemmet, jf. serviceloven § 84, stk. 1, rehabilitering, jf. servicelovens § 83 a, opgaveoverdragede sygeplejeindsatser. Borgere i eget hjem tildeles indsatser i henhold til servicelovens bestemmelser i § 91 om frit valg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 222 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311100 Forsorg for ældre
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
98514000 Husligt arbejde
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af personlig pleje, praktisk hjælp og overdragede sygeplejeindsatser hele døgnet til borgere i eget hjem, der tildeles efter servicelovens § 83, rehabilitering efter servicelovens § 83a og afløsning/aflastning efter § 84. Udbuddet omfatter følgende indsatser: Personlig hjælp og pleje, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1, praktisk hjælp, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2, afløsning i hjemmet, jf. serviceloven § 84, stk. 1, rehabilitering, jf. servicelovens § 83 a, opgaveoverdragede sygeplejeindsatser. Borgere i eget hjem tildeles indsatser i henhold til servicelovens bestemmelser i § 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere i eget hjem, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering, har frit leverandørvalg. Udbuddet omfatter de timer, som borgerne ønsker at placere hos en privat leverandør. Den kommunale leverandør (Ordregiver) står uden for udbuddet, og vil fortsat være leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje efter udbuddet. Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk hjælp til beboerne på plejehjem mv., jf. § 192a i serviceloven, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder. Den udbudte opgave dækker hele kommunens geografiske område. I første kvartal 2021 blev der visiteret hjælp til i alt 2 331 borgere, hvoraf 705 borgere, valgte en privat leverandør, svarende til 30 % af de visiterede borgere. Af de 705 borgere er 55 % kun visiteret til praktisk hjælp, 6 % visiteret til kun personlig pleje og 39 % til både praktisk hjælp og personlig pleje. De private leverandørers afregning på frit valg udgør ca. 21 % af de samlede udgifter til frit valgs-området i Silkeborg Kommune. Da udbuddet omfatter de ydelser, som borgerne ønsker at placere hos en privat leverandør, bemærkes det, at antallet af borgere og ydelser kan variere. Grundet borgernes frie valg kan leverandørerne ikke garanteres et bestemt antal ydelser i kontraktperioden.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 222 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 72
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver udelukker ansøgere, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, hvis ansøger ikke kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Økonomisk og finansiel formåen: Ansøger skal have en egenkapital på minimum 1,5 mio. DKK i de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 18 % i de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Teknisk og/eller faglig formåen: Ansøger skal angive sin væsentligste reference (1) vedrørende levering af hjemmeplejeydelse. Referencen skal opfylde følgende, referencen skal være en kontrakt eller rammeaftale med en årlig kontraktsum på minimum på 15 mio. DKK. Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste tre (3) år. Kontrakten/rammeaftalen skal have været i drift i minimum ét (1) år på datoen for ansøgningsfristen. Referencen skal indeholde varetagelse af lignende opgave.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Udbuddet udbydes i overensstemmelse med afsnit III i udbudsloven, det såkaldte ”light-regime”, jf. udbudslovens § 7. Efter udbudslovens § 186 skal ordregiver i overensstemmelse med principperne i udbudslovens § 2 selv fastsætte en procedure for udbuddet, herunder fastsætte kriterier for tildeling. Udbudsprocessen følger udbudsproceduren for ”udbud med forhandling”, jf. udbudslovens § § 61-66, dog med de fravigelser der fremgår af udbudsmaterialet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 223-548520
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 21/05/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021

Send til en kollega

0.047