23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-203915
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredensborg Kommune

Genudbud af vikarer til Fredensborg Kommune


Fredensborg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Karoline Bromose
E-mail: kbro@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565000
Fax: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154020207.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154020207.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154020207.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af vikarer til Fredensborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genudbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Fredensborg Kommunes plejecentre og hjemmepleje. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § § 186 – 189 (”light-regime”) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Der udbydes en rammeaftale med en varighed på 6 år.

Ændringer ift. det annullerede udbud:

I nedenstående dokumenter er der foretaget ændringer:

- Udbudsbetingelser: pkt. 1.3 + 2.1 + 3 + 4.3 + 5.1 + 5.2 + 7.2

- Skema B - Egnethedskriterier: afsnit D

- Rammeaftale: pkt. 5 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 9.1 + 10.2

- Bilag 1 – Kravspecifikation: pkt. 4.1 + 5.2

Øvrige dokumenter er der ikke foretaget ændringer i. Men tilbudsgiver bør dog stadig sætte sig grundigt ind i hele udbudsmaterialet inden afgivelse af tilbud!

Tryk her https://permalink.mercell.com/154020207.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79624000 Anvisning af plejepersonale
85141210 Hjemmesygepleje
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Fredensborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Genudbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Fredensborg Kommunes plejecentre og hjemmepleje. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § § 186 - 189 ("light-regime") i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Der udbydes en rammeaftale med en varighed på 6 år.

Kommunen ønsker tilbud på levering af vikarer indenfor følgende faggrupper:

— Sygeplejersker med autorisation fra Sundhedsstyrelsen

— Social- og sundhedsassistenter med autorisation fra Sundhedsstyrelsen

— Social- og sundhedshjælpere, der har gennemført grunduddannelse efter Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistandspleje og omsorgsområder m.v.

— Sygehjælpere, der har fået udstedt uddannelsesbevis i henhold til bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 20. februar 1978.

— Plejehjemsassistenter, der har gennemgået uddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsens cirkulære af 26. juni 1980.

Fredensborg Kommune ønsker med den udbudte rammeaftale at understøtte et professionelt og konstruktivt samarbejde mellem kommunen og vikarbureauet igennem aftaleperioden.

Når der bestilles en vikar, er det fordi kommunen reelt mangler 'hænder' til at levere den ydelse og hjælp, som den enkelte borger er bevilget. Vikaren kommer til at indgå i en dagligdag i et team på lige fod med kommunens medarbejdere, hvad enten det er i hjemmeplejen eller på et plejecenter. Vikaren bliver således betroet en vigtig opgave, da borgernes dagligdag og livskvalitet for en stor dels vedkommende afhænger af, at den bevilgede hjælps kvalitet og udførelse. Kvalitet i ydelsen er ydermere helt central, da manglende kvalitet i den enkelte vikarydelse blandt andet betyder merarbejde for ledelsen og medarbejderne i de enkelte enheder. Derfor er det vigtigt, at de vikarer, der leverer vikarydelser for kommunen, har den rette uddannelse og autorisation, kan strukturere og tilrettelægge sit arbejde på en god og effektiv måde, samt besidder et udpræget omsorgsgen og møder den enkelte borger med respekt.

Kvalitet i vikarydelsen er således helt central for kommunen, hvorfor kvalitet vægtes meget højt (70 %) i udbuddet. Kommunen vil derfor løbende følge op på samarbejdet og sikre at begge parter indfrier de aftalte vilkår, herunder at vikarbureauet lever op til sit tilbud. Opfølgningen vil ske i det daglige, men også på statusmøder, hvor der følges op på, om rammeaftalens vilkår indfries samt på, hvordan samarbejdet fungerer.

Rammeaftalen løber i 6 år og træder i kraft d. 1. juli 2021. Rammeaftalen udløber den 30. juni 2027 uden yderligere varsel.

De første 2 måneder af aftaleperioden, det vil sige perioden fra 1. juli til og med 31. august 2021, betragtes som en implementeringsperiode, hvor vikarbureauet i videst muligt omfang skal levere vikarer jf. vikarbureauets tilbud, og hvor rammeaftalens krav og vilkår skal overholdes. Vikarbureauet er således ikke forpligtet af deres tilbudte leveringsgrad for disse måneder i implementeringsperioden, og der vil ikke vil blive opkrævet bod for evt. manglende opfyldelse af leveringsgrader.

De første 3 måneder efter implementeringsperioden, det vil sige perioden fra 1. september til og med 30. november 2021, betragtes som en prøveperiode, hvor rammeaftalens krav og vilkår skal overholdes, men hvor der ikke vil blive opkrævet bod for evt. manglende opfyldelse af leveringsgrader. Det er dog vigtigt, at vikarbureauet tilstræber at efterleve de tilbudte leveringsgrader i denne periode, således at kommunen bliver betrygget i, at vikarbureauet kan leve op til disse efter prøveperiodens udløb.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/07/2021
Slut: 30/06/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i udbudsmaterialet.

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk kapacitet:

— Tilbudsgiver skal have en årsomsætning på minimum 18 mio. DKK ekskl. moms inden for vikarydelser i seneste regnskabsår.

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift.

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til faglig kapacitet:

— Tilbudsgiver skal angive 3 referencer på leverancer af lignende art og omfang udført inden for de seneste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal råde over personale inden for rammeaftalens ydelsesområde:

— Sygeplejersker med autorisation fra Sundhedsstyrelsen

— Social- og sundhedsassistenter med autorisation fra Sundhedsstyrelsen

— Social- og sundhedshjælpere, der har gennemført grunduddannelse efter lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistandspleje og omsorgsområder m.v.

— Sygehjælpere, der har fået udstedt uddannelsesbevis i henhold til bestemmelserne i Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 20. februar 1978.

— Plejehjemsassistenter, der har gennemgået uddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsens cirkulære af 26. juni 1980.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III §§ 186-

189, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke

Tjenesteydelser over tærskelværdien. Derfor kan løbetiden være længere end 4 år.

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Fredensborg Kommune mest fordelagtige tilbud ud fra kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ved evalueringen af tilbuddene vil der blive anvendt en prismodel, hvor tilbuddene bedømmes på følgende underkriterier: Pris - 30 % og kvalitet - 70 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 046-116463
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at tilbudsgiver ikke må have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100 000 DKK, med mindre der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt.

Tilbudsgiver skal ligeledes være opmærksom på, at tilbudsgiver ikke må være begæret konkurs, taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning.

Tilbudsgiver skal desuden være opmærksom på, at tilbudsgiver ikke må have væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt/rammeaftale, og at misligholdelsen ikke må have påført den pågældende kontrakts/rammeaftales ophævelse.

Tilbudsgiver skal, i forbindelse med afgivelse af tilbud, erklære at tilbudsgiver ikke er omfattet af ovenstående udelukkelsesgrunde. Erklæringen afgives i skema A, tro og love erklæring.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan erklære ovenstående, vil tilbudsgiver have udelukket sig selv fra at deltage i udbuddet. Fredensborg Kommune anmoder om, at tilbudsgivere i denne situation ikke byder på rammeaftalen.

Hvis tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, skal tilbudsgiver udfylde skema C, konsortieerklæring, og uploade dette sammen med de øvrige dele af tilbuddet.

Det skal fremgå af erklæringen, hvilken konsortiedeltager, der med bindende virkning for konsortiet, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver.

Deltagere i sammenslutningen hæfter solidarisk for tilbuddet og eventuel rammeaftale.

Deltager tilbudsgiver med støtte fra andre enheder, f.eks. andre virksomheder eller datter-/søster- eller moderselskaber, skal tilbudsgiver oplyse dette ved at udfylde og uploade skema D, støtteerklæring.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2021

Send til en kollega

0.032