23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 082-210559
Offentliggjort
28.04.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

https://levportal.amgros.dk

Udbyder

Amgros I/S

Amgros 2021 - 2.92.a


Amgros I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Petersen
E-mail: tpe@amgros.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://levportal.amgros.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://levportal.amgros.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Amgros 2021 - 2.92.a

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes afdelinger på sygehusene med lægemidler ønsker Amgros at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4) angivne lægemidler.

Denne forhåndsmeddelelse er offentliggjort med henblik på at oplyse om et kommende udbud, herunder med henblik på at reducere tilbudsfristen, jf. udbudslovens § 60, stk. 3.

Udbuddet vil være opdelt i 3 delkontrakter, jf. tillige nedenfor pkt. II.2.4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af jod123-produkter og er opdelt i 3 delaftaler. En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

Denne delaftale (1) omfatter levering af Iod (123-i)-iobenguan (ATC-kode V09IX01), injektionsvæske med styrker i styrkeintervallet 0-550 Mbq.

Der skal for hver af de 3 delaftaler også afgives pris for levering, da prisen på jod-produkterne ikke inkluderer fragt.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest ved tilbudsfristens udløb, som påregnes at være 18. juni 2021. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad punkt II.2.7) bemærkes, at kontraktperioden forventes at være fra 1. september 2021 til 31. august 2023.

Kontraktstart kan udskydes, hvis udbudsprocessen forsinkes.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af jod123-produkter og er opdelt i 3 delaftaler. En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

Denne delaftale (2) omfatter levering af Iod (123-i)-natriumiodid (ATC-kode V09FX02), injektionsvæske med styrker i styrkeintervallet 0-550 Mbq.

Der skal for hver af de 3 delaftaler også afgives pris for levering, da prisen på jod-produkterne ikke inkluderer fragt.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest ved tilbudsfristens udløb, som påregnes at være 18. juni 2021. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad punkt II.2.7) bemærkes, at kontraktperioden forventes at være fra 1. september 2021 til 31. august 2023.

Kontraktstart kan udskydes, hvis udbudsprocessen forsinkes.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33600000 Lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter levering af jod123-produkter og er opdelt i 3 delaftaler. En leverandør kan vælge at give tilbud på en eller flere delaftaler, og tildeling sker separat for hver enkelt delaftale.

Denne delaftale (3) omfatter levering af Iod (123-i)-ioflupan (ATC-kode V09AB03), injektionsvæske.

Der skal for hver af de 3 delaftaler også afgives pris for levering, da prisen på jod-produkterne ikke inkluderer fragt.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest ved tilbudsfristens udløb, som påregnes at være 18. juni 2021. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engros-forhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ad punkt II.2.7) bemærkes, at kontraktperioden forventes at være fra 1. september 2021 til 31. august 2023.

Kontraktstart kan udskydes, hvis udbudsprocessen forsinkes.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
31/05/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i det kommende udbud kan kun ske elektronisk via Amgros leverandør- og udbudsportal, jf. adressen i punkt I.3). Når udbuddet er offentliggjort, vil udbudsmaterialet være tilgængeligt i systemet. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal tillige ske via det elektroniske udbudssystem.

Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudsportal. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudsportalen, herunder brugervejledningen.

I relation til pkt. 11.1.5) og pkt. 11.2.6) bemærkes, at den anslåede værdi er et skøn baseret på det historiske forbrug, og forventninger om et fremtidigt behov. Det faktiske indkøb kan afvige væsentligt derfra, da sygehusenes indkøb kan være påvirket af en række forskellige faktorer, herunder ændringer i patientgrundlaget og eventuelt ændret eller ny anvendelse af lægemidlerne i rammeaftalernes løbetid.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, og klageren skal tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/04/2021

Send til en kollega

0.047