23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-217684
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Sønderborg Kommune

Udbud på hjemmeplejeydelser og opgaveoverdragede sundhedslovsydelser


Sønderborg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Annika Wietz
E-mail: anwt@sonderborg.dk
Telefon: +45 27905735
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c88aae54-79e0-454b-8ad3-22ec9f9caebe/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c88aae54-79e0-454b-8ad3-22ec9f9caebe/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c88aae54-79e0-454b-8ad3-22ec9f9caebe/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c88aae54-79e0-454b-8ad3-22ec9f9caebe/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på hjemmeplejeydelser og opgaveoverdragede sundhedslovsydelser

Sagsnr.: 19-9767
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sønderborg Kommune udbyder rammeaftale om levering af personlig pleje og praktisk hjælpe efter servicelovens § 83, afløsning i eget hjem efter servicelovens § 84, stk. 1, rehabiliteringsydelser efter servicelovens § 83 a, døgnpleje herunder nødkaldsbetjening, opgaveoverdragede elementære og grundlæggende sundhedsydelser efter sundhedslovens § 138 samt genoptræning og vedligeholdelsestræning udført af plejepersonale efter servicelovens § 86. Ydelserne leveres til borgere i eget hjem i Sønderborg Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 331 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513310 Hjemmehjælp
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
98514000 Husligt arbejde
85311100 Forsorg for ældre
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Sønderborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Sønderborg Kommune udbyder rammeaftale om levering af personlig pleje og praktisk hjælpe efter servicelovens § 83, afløsning i eget hjem efter servicelovens § 84, stk. 1, rehabiliteringsydelser efter servicelovens § 83 a, døgnpleje herunder nødkaldsbetjening, opgaveoverdragede elementære og grundlæggende sundhedsydelser efter sundhedslovens § 138 samt genoptræning og vedligeholdelsestræning udført af plejepersonale efter servicelovens § 86. Ydelserne leveres til borgere i eget hjem i Sønderborg Kommune. Borgeren har frit valg, jf. servicelovens § 91. Det frie valg imødekommes efter servicelovens § 91, stk. 2, nr. 1. Den udbudte opgave dækker hele kommunens geografiske område. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med op til 2 leverandører. Den kommunale leverandør står uden for udbuddet, og vil fortsat være leverandør i kommunen. Borgerne vil således fremadrettet kunne vælge mellem 2 eller 3 leverandører.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 331 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2022
Slut: 31/01/2028
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i felt II.1.5) oplyste værdi er udtryk for den maksimalt forventede omsætning i hele kontraktperioden. Uddybende information se udbudsbetingelser pkt. 2.1.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler af hensyn til borgernes frie valg samt for at minimere administrative omkostninger. Uddybende information se udbudsbetingelser pkt. 3.1.

Udbuddet indeholder sociale klausuler, se rammeaftalens pkt. 23.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudsbetingelsernes pkt 6.1, jf. dog udbudslovens § 138. Mindstekrav om erhvervsansvarsforsikring med en samlet forsikringssum på minimum 10 mio. DKK pr. år. Dokumentation i form af kopi af forsikringspolice eller dokumentation for, at forsikring er tegnet. Mindstekrav om en omsætning på min. 20 mio. DKK i seneste regnskabsår. Omsætningen skal være specificeret på omsætningen vedrørende fritvalgsydelser, jf. SEL § § 83, 83a, 84 og 86, sundhedslovens § 138 samt evt. drift af plejecentre, og øvrig omsætning. Erklæring om omsætning i bilag 3 betragtes som endelig dokumentation. Mindstekrav om erfaring med udførelse af tilsvarende opgaver for offentlige myndigheder. Der skal fremsende minimum én og maksimum 3 sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 2 kalenderår. Definition for sammenlignelige referencer findes i udbudsbetingelsernes pkt 6.3. Referencer i bilag 3 betragtes som endelig dokumentation.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III, der vedrører indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Rammeaftalerne indebærer investeringer fra leverandørens side. Det vurderes, at den mest fordelagtige løsning for begge parter er en aftale på 6 år.

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling af rammeaftalerne til de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver de(t) økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægter 50 % og kvalitet vægter 50 %. Nærmere beskrivelse af tildeling og evalueringsmetode fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 10.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsprocessen vil blive gennemført som et udbud med forhandling. Ordregiver indleder forhandlinger med op til 4 tilbudsgivere. En eventuel reduktion i antallet af tilbudsgivere vil i givet fald ske på grundlag af det fastlagte tildelingskriterium med tilhørende underkriterier, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 10. Det er ikke en betingelse for at kunne deltage i forhandlingerne, at tilbuddet er konditionsmæssigt, herunder at tilbuddet ikke indeholder forbehold. De tilbudsgivere, der ikke udvælges til forhandlingsmøde, får besked herom inden afholdelsen af forhandlingsmøder.

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele aftalerne på grundlag af det indledende tilbud før gennemførelsen af forhandlingsfasen. I så fald vil ordregiver ikke udsende invitation til forhandlingsmøde, og de indledende tilbud vurderes da som anført under udbudsbetingelsernes afsnit 10.

Der vil ikke blive ydet vederlag for at deltage i forhandlingsforløbet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.579