23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-227778
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/930

Udbyder

Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Udbud af stomiprodukter


Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Borgmesterens Forvaltning
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4 2.sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
E-mail: udbud@aalborg.dk
Telefon: +45 99314569
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
E-mail: udbud@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Læsø Kommune
CVR-nummer: 45973328
Postadresse: Doktorvejen 2
By: Læsø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9940
Land: Danmark
E-mail: udbud@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/930
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af stomiprodukter

Sagsnr.: 2020-042097
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale på levering af stomiprodukter direkte til borgere i Aalborg, Læsø og Brønderslev Kommuner efter bevilling. Som en del af kontrakten skal leverandøren stille et elektronisk bevillings- og bestillingssystem til rådighed.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
33141200 Katetre
33141600 Opsamlingsbeholdere og -poser, drainageudstyr og sæt
33141621 Inkontinenssæt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af stomiprodukter til borgere i Aalborg, Læsø og Brønderslev kommuner efter bevilling. Som en del af kontrakten skal leverandøren stille et elektronisk bevillings- og bestillingssystem til rådighed.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service/kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet vedr. et fritvalgs område jf. servicelovens § 112.

Databehandleraftaler udarbejdes med vindende tilbudsgiver.

Vindende tilbudsgiver skal levere produktkatalog inden kontraktstart.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om egenkapital for senest afsluttede regnskabsår.

Herudover skal tilbudsgiver give oplysninger, såfremt der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse.

Bemærk: Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En positiv egenkapital for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise og vedlægge én (1) reference for udførsel af lignende eller tilsvarende levering som under nærværende udbud.

Såfremt det ikke er muligt at fremvise én (1) lignende/tilsvarende reference, er det tilladt for tilbudsgiver at kumulere flere referencer. Referencerne skal dog være udført over en sammenfaldende periode på mindst 6 måneder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencen skal være på levering af stomiprodukter i forbindelse med bevilling fra én kommune og være sket inden for de seneste tre (3) år med en omsætning på minimum 3 mio. DKK pr. år og skal indeholde en beskrivelse af leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse (årlig omsætning på aftalen), angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med navn, tlf. og e-mail.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 023-054611
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

April / maj 2025.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

De obligatoriske udelukkelsesgrunde er gældende for nærværende udbud, derudover er de frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 1, 2 og 5 gældende.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevnenshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2021

Send til en kollega

0.048