23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-231197
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Opdateringer

Rettelse
(04.06.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 07-06-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 10-06-2021
Time: 12:00

Misbrugsbehandling i Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel samt Institution Sydsjælland og Lolland Falster, Nykøbing Falster Arrest


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Jepsen
E-mail: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300409&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300409&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Misbrugsbehandling i Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel samt Institution Sydsjælland og Lolland Falster, Nykøbing Falster Arrest

Sagsnr.: 21-421-0009
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85144000 Tjenester ydet af behandlingsinstitutioner
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel samt Institution Sydsjælland og Lolland Falster, Nykøbing Falster Arrest.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 292 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33693300 Afhængighedsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen søger en leverandør til at forestå behandling af stof- og alkoholmisbrug hos frihedsberøvede i Storstrøm Fængsel og Nykøbing Falster Arrest. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 292 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2022
Slut: 31/10/2026
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten kan forlænges med 1 år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: Udelukkelse samt egnethed er beskrevet i nærværende udbudsbekendtgørelse afsnit VI.3): Yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Oplysninger om tildelingsprocedurens hovedtræk er angivet i pkt. VI.3).

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelse:

Tilbudsgiver skal udfylde og underskrive den medfølgende tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, der overstiger 100 000 DKK.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af udbudsbilag 2: Tro og love-erklæring.

Egnethed:

Som dokumentation for tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, skal tilbudsgiver fremsende følgende med tilbuddet:

En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år med angivelse af bl.a. kundenavn, kontaktperson mm. Bemærk: Ordregiver

forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner.

Krav til reference:

Minimum 1 reference skal være på behandling af stof- og alkoholmisbrug.

Ovenstående oplysninger skal fremsendes ved anvendelse af udbudsbilag 4: Referenceliste.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal ovenstående oplysninger og dokumentation, gives for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Sammenslutningen skal som en del af sit tilbud udfylde og vedlægge udbudsbilag 3: Konsortieerklæring.

Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der er tale om et omvendt licitation, dvs. der evalueres på den bedste kvalitet i forhold til budgettet. Det behandlingsmæssige budget udgør 7,25 mio. DKK pr. år.

Følgende underkriterier indgår i tilbudsevalueringen:

- Kriterium vægtning (%)

- Behandlingsmetoder 25

- Behandlingsforløb 25

- Målgruppe 10

- Samarbejde og straffuldbyrdelse 25

- Behandlingspersonalet 15

- Resultat 100 %.

Den tilbudsgiver der samlet opnår det højeste antal vægtede point tildeles kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021

Send til en kollega

0.047