23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 090-233615
Offentliggjort
10.05.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Novafos A/S

Udbud af laboratorieydelser


Novafos A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Nordentoft
E-mail: kno@novafos.dk
Telefon: +45 44208106
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141602252.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af laboratorieydelser

Sagsnr.: S20-1095
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder 2 delkontrakter for henholdsvis drikkevand og spildevand. Delkontrakterne vedrører laboratorieydelser og prøvetagning, som specificeret i udbuds- og kontraktgrundlaget.

Laboratorieydelserne omfatter udtagning af grundvands-, drikkevands-, spildevands- og slamprøver, samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 265 064.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Analyser og prøvetagning af grundvands- og drikkevandsprøver

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
85111820 Bakteriologiske analysetjenester
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Laboratorieydelserne omfatter udtagning af grundvands- og drikkevandsprøver, samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor.

Samtidig skal leverandøren af laboratorieydelser kunne indberette grundvands- og drikkevandsanalyser til GEUS (Jupiter-databasen).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Analyser og prøvetagning af spildevand og slam

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71610000 Undersøgelser og analyser til bestemmelse af sammensætning og renhed
85111820 Bakteriologiske analysetjenester
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Laboratorieydelserne omfatter udtagning af spildevands- og slamprøver, samt analyse heraf i henhold til de til enhver tid gældende kvalitetskrav herfor.

Samtidig skal leverandøren af laboratorieydelser kunne indberette spildevandsprøver til PULS.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 213-522062
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delkontrakt 1 - Analyser og prøvetagning af grundvands- og drikkevandsprøver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ALS Denmark A/S
Postadresse: Bakkegårdsvej 406 A
By: Humlebæk
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3050
Land: Danmark
E-mail: info.hmb@alsglobal.com
Telefon: +45 49250770
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 910 804.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
//txtmark end-->
Betegnelse:

Delkontrakt 2 - Analyser og prøvetagning af spildevand og slam

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eurofins Miljø A/S
Postadresse: Smedeskovvej 38
By: Galten
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 8464
Land: Danmark
Telefon: +45 70224266
Fax: +45 70224255
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 354 260.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6) finder anvendelse ved nærværende udbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2021

Send til en kollega

0.047