23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-236747
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sundhedsstyrelsen

Kontrakt om konsulentbistand til værdighedsrejseholdet


Sundhedsstyrelsen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsstyrelsen
CVR-nummer: 12070918
Postadresse: Islands Brygge 67
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Juline Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sst.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299241&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=299241&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om konsulentbistand til værdighedsrejseholdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har behov for konsulenter til Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold.

Værdighedsrejseholdets overordnede opgave er at levere en målrettet og praksisnær opkvalificering af medarbejdere på en række af landets kommunale og private arbejdspladser, som yder ældrepleje til landets ældre borgere.

Udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien. For yderligere oplysninger om udbudsprocessen og kontraktens omfang henvises til udbudsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Den udbudte kontrakt er opdelt i 10 delaftaler. Hver delaftale omfatter én konsulent.

Tilbudsgiver kan alene tilbyde én konsulent per tilbud. Såfremt tilbudsgiver ønsker at tilbyde flere konsulenter, skal der afgives flere tilbud svarende til antallet af tilbudte konsulenter, således at hver konsulent udgør ét selvstændigt tilbud.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrakt om konsulentbistand til værdighedsrejseholdet

Delkontraktnr.: 1-10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85310000 Sociale foranstaltninger
85312320 Konsulenttjenesteydelser
85312400 Forsorg uden for institutioner
85321000 Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
85323000 Det offentlige sundhedsvæsen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hele landet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

— Kontrakten har til formål at sikre kunden en kvalitativ udførelse af ydelser, udført i regi af Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold.

— Kontrakten omfatter konsulentens udførelse af ydelser som led i Værdighedsrejseholdets opgaver. Eksempelvis gennemførelse af en række indsatsforløb, herunder bistand til praksisnære og organisatoriske læringsforløb, korte konsultations- og rådgivningsforløb, opfølgnings- og læringsforløb mv., bistand til øvrige aktiviteter som udvikling af koncept og materiale samt løbende deltagelse i netværksmøder.

— Leverandøren er forpligtet til at levere alle de af kontrakten omfattede ydelser på de anførte vilkår. De af kontrakten omfattede ydelser er nærmere beskrevet i bilag 2 til kontrakten.

— Kontraktens endelige omfang bestemmes af kundens faktiske behov for konsulentbistand og bestilling af aktiviteter som led i kundens værdighedsrejsehold.

— Kontrakten indeholder ikke en fastsat mængde af på forhånd definerede ydelser eller en udtømmende liste over omfattede ydelser.

Sundhedsstyrelsen er således ikke forpligtet til køb af et på forhånd fastlagt omfang.

— Der er på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse afsat et foreløbigt budget på 16 mio. DKK, hvoraf der forventes et behov på cirka 600 timer årligt per konsulent, inklusive rejsetid og mødeaktiviteter.

— Kontraktens endelige omfang og værdi fordeles på alle delaftalerne og afhænger af den endelige bevilling.

— Sundhedsstyrelsen kan i hele kontraktens løbetid bestille og dermed igangsætte aktiviteter i takt med, at der opstår behov.

— Sundhedsstyrelsen har endvidere option på tilkøb af leverandørens bistand til øvrige aktiviteter i regi af Værdighedsrejseholdet, eksempelvis undervisning, udvikling af særligt materiale omhandlende værdighed, bistand i tilknytning til en anden konsulents bistand mv.

— Tilbudsgiver skal tilbyde én konsulent, der skal udføre de af kontrakten omfattede ydelser. Konsulenten kan ikke udskiftes i kontaktens løbetid.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/08/2021
Slut: 31/12/2024
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet eller enkelte delaftaler uden tildeling af alle delaftalerne.

Værdien i punkt II.1.5) og punkt II.2.6) er angivet, som den gældende bevilling.

Kontrakten ophører ved Værdighedsrejseholdets ophør. Der henvises til kontraktens bestemmelser herom.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge en underskrevet tro og love-erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3 eller 4, og § 137, stk. 1, nr. 2., samt minimumskrav til egnethed til den af tilbudsgiver tilbudte konsulent, herunder krav til uddannelse og erfaring.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

1) Leverandøren kan ikke udskifte konsulenten i kontraktens løbetid.

2) Der er krav om indgåelse af arbejdsklausul i forbindelse med underskrift af aftalen.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

— Ordregiver vil udvælge i alt 15 tilbudsgivere i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes punkt 6. De udvalgte tilbudsgivere, vil blive inviteret til et individuelt præsentationsmøde.

— Evaluering af tilbuddene sker i overensstemmelse med de objektive og ikke-diskriminerende kriterier i udbudsbetingelsernes punkt 7.

— Kontrakten vil blive tildelt de 10 tilbudsgivere, der har tilbudt de bedst egnede konsulenter.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

— For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode.

— Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, 3 og 4, samt § 137, stk. 1, nr. 2., finder anvendelse i forbindelse med dette udbud. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere en tro og love-erklæring som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfatter af de nævnte forhold.

— Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen i punkt IV.2.2), vil ikke blive taget i betragtning.

— Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne, som er vedlagt udbudsmaterialet.

— Med henvisning til punkt III.2.3), er der krav om, at tilbudsgiver i sit tilbud skal anføre navn og faglige kvalifikationer for den tilbudte konsulent, der skal udføre kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,

at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.047