23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-236772
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kolding Kommune

Udbud af vikarydelser til seniorområdet i Kolding Kommune


Kolding Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Lauridsen
E-mail: krlau@kolding.dk
Telefon: +45 79797828
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f124069-11d0-48bc-945b-980602bcdc6e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f124069-11d0-48bc-945b-980602bcdc6e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f124069-11d0-48bc-945b-980602bcdc6e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f124069-11d0-48bc-945b-980602bcdc6e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vikarydelser til seniorområdet i Kolding Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af vikarydelser til seniorområdet i Kolding Kommune, fordelt på 2 delaftaler på henholdsvis almindelig sundhedsfaglig vikardækning og vikarydelser til specialopgaver angående støtte, pleje og skærmning af borgere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Sundhedsfaglige vikarydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85144100 Sygepleje på plejehjem
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
79624000 Anvisning af plejepersonale
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omhandler Kolding Kommunes institutioners behov for ekstern vikardækning til seniorområdet. Behovet for eksterne sundhedsfaglige vikarer opstår oftest i forbindelse med sygdom blandt det faste personale.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Vikarydelser til specialopgaver

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
98513300 Udsendelse af vikarer til private husstande
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
79624000 Anvisning af plejepersonale
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omhandler vikardækning af større og mindre specialopgaver omkring borgere, hvor leverandøren stiller vikarer til rådighed som har uddannelse og særlig erfaring inden for støtte, pleje og skærmning af borgere med bl.a. psykiatriske sygdomme, udadreagerende adfærd, demenssygdomme og misbrugsproblematikker.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelse:Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven, samt udvalgte frivillige udelukkelsesgrunde (§ 137 stk. 1, nr. 2 og § 137 stk. 1, nr. 7)

Tilbudsgivers økonomiske forhold:

— Positiv egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Regnskabsmæssigt overskud i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— En soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste disponible regnskabsår

— En gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring inklusive personskade med en dækningssum pr. år på minimum 10 mio. DKK.

Tilbudsgivers tekniske/faglige formåen:

— Mindst 2 sammenlignelige referencer for delaftale 1

— Mindst 1 sammenlignelig reference for delaftale 2.

Udbudsbetingelserne angiver hvad der skal forstås ved sammenlignelige referencer.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udbudsmaterialet består af udkast til henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2. Aftale med den/de vindende tilbudsgiver(e) skal indgås på baggrund af disse udkast.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

- Delaftale 1: Tildelingskriteriet pris, ved den laveste evalueringstekniske tilbudssum.

- Delaftale 2: Tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriteriet ”pris” vurderes ved evalueringstekniske tilbudssummer ved en lineær pointmodel baseret på gennemsnitsprisen. Underkriteriet "kvalitet" vurderes på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af de kvalitative kriterier; tilrettelæggelse af specialforløb, sikring af kontinuitet, samarbejde og sparring, oplæring og opfølgning.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 10/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.031