23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-246486
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af anæstesiprodukter


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Cheng
E-mail: Stine.Westerboe.Cheng@rsyd.dk
Telefon: +45 24626201
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301015&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301015&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af anæstesiprodukter

Sagsnr.: 18/46374
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33172000 Udstyr til anæstesi og genoplivning
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service og uddannelse af personale. Der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandører pr. delkontrakt på de udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne for yderligere information.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb af anæstesiprodukter til sygehusene i Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141220 Kanyler
33141310 Sprøjter
33141321 Anæstesikanyler
33141328 Epiduralnåle
33141620 Medicinske procedure- og samlepakker
33171000 Instrumenter til anæstesi og genoplivning
33171110 Anæstesimaske
33172100 Anæstesiudstyr
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer samt tilhørende service uddannelse af personale. Der agtes indgået rammeaftale med 2 leverandører pr. delkontrakt på de udbudte delkontrakter af anæstesiprodukter til Region Syddanmarks sygehuse jf. udbudsbetingelserne for yderligere information.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilkøb af naturligt sammenhængende produkter under den enkelte delkontrakt.

Udvidet leveringssikkerhed på angivne produkter/positioner under delkontrakt 1a, 2, 7, 18, 19, 22, 25 og 31 i kontraktbilag 3 i henhold til pkt. II. 0.2.19 - pkt. II. 0.2.25 i kontraktbilag 2a.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Samtlige udbudsdokumenter for alle delkontrakter ligger under delkontrakt 1a for dette udbud i ordregivers elektroniske udbudssystem (CTM).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer:

Tilbudsgiver skal i ESPD udarbejde referenceliste for de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser leveret inden for de seneste 3 år. Referencelisten skal således indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer (start/slut) for leveringsperiode og kundens navn (inkl. kontaktperson hos kunden). Herudover skal tilbudsgiver angive størrelsesordenen (i form af beløb i danske kroner eksklusiv moms). Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte kontaktpersoner med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1b, 3b, 4, 5, 8, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 35, 36 og 38: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når der til den pågældende kunde er leveret anæstesi- og/eller intensivprodukter for minimum 20 000 DKK (ekskl. moms) pr. år i minimum 2 år (24 måneder). Kunden skal være et hospital/region i EU eller i et land med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst samme niveau som i EU.

De øvrige delkontrakter: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når der til den pågældende kunde er leveret anæstesi- og/eller intensivprodukter for minimum 100 000 DKK (ekskl. moms) pr. år i minimum 2 år (24 måneder). Kunden skal være et hospital/region i EU eller i et land med en offentlig regulering af medicinsk udstyr og af leverandører af medicinsk udstyr på mindst samme niveau som i EU.

Dokumentation: Ordregiver anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for tilbudsgiverens relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten på følgende områder:

- Socialt ansvar

- Mærkning, miljø og indholdsstoffer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 039-091925
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 22:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/02/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/06/2021
Tidspunkt: 22:00
Sted:

Tilbud og tilhørende vareprøver skal være afleveret senest på den i tidsplanen i udbudsbetingelserne angivne frist for aflevering af tilbud og vareprøver. Det er tilbudsgivers ansvar, at tilbud og tilhørende vareprøver fremkommer rettidigt.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Juni 2024

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6. Bemærk at tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel. Ordregiver skal endvidere udelukke en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en tilbudsgiver, når ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af tilbudsgiver, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger mv. Tilbudsgiver udelukkes endvidere fra udbudsprocessen, såfremt tilbudsgiver i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 og udbudslovens § 137 er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde:

1) Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område mv. (i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1).

2) Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure (i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).

3) Tilbudsgiver i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet (i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3).

4) Tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning (i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4).

5) Tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion (i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5).

6) Tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt (i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6).

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.047