23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-246553
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hjørring Kommune

Opdateringer

Annullering
(15.06.2021)

Annullation af udbuddet skyldes fejl i udbudsproceduren, herunder fejl i udbudsmaterialet. Fejl kan ikke rettes uden at ændre på grundlæggende elementer og/eller foretage væsentlige ændringer af udbudsmaterialet. Ordregiver vil ikke kunne fortsætte proceduren uden at overtræde principperne i udbudslovens § 2, gennemsigtighed og ligebehandling.

Kompressionsstrømper Fællesindkøb Nord (FIN) maj/juni 2021


Hjørring Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Magdalene Vrist
E-mail: cmv@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333227
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/156322931.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Vrist
E-mail: hjoerring@hjoerring.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hjoerring.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29 18 94 71
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9600
Land: Danmark
E-mail: post@vesthimmerland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vesthimmerland.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
CVR-nummer: 29189498
Postadresse: Rådhus Allé 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
E-mail: post@frederikshavn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://frederikshavn.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Kommune
CVR-nummer: 41 33 30 14
Postadresse: Jernbanevej 7
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
E-mail: kommunen@morsoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.mors.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
CVR-nummer: 29189439
Postadresse: Toftevej 43
By: Aabybro
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9440
Land: Danmark
E-mail: raadhus@jammerbugt.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.jammerbugt.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
E-mail: thistedkommune@thisted.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.thisted.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/156322931.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/156322931.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kompressionsstrømper Fællesindkøb Nord (FIN) maj/juni 2021

Sagsnr.: 88.12.03-P20-5-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder.

Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3.

Indkøb af kompressionsstrømper foretages på bagrund af bevillinger til borgere og der skal blot bemærkes, at det drejer sig om en "fritvalgsordning", hvor det er op til den enkelte borger, på bagrund af bevilling, at beslutte, hvilken leverandør borgeren ønsker at foretage sit køb af kompressionsstrømper hos.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18310000 Underbeklædning
18315000 Strømper
18316000 Strømpebenklæder
18317000 Sokker
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet foretages i regi af Fællesindkøb Nord. Hjørring Kommune vil være ansvarlig for udbudsprocessen, på vegne af de oplistede kommuner, dog vil der ved kontraktstart blive udfærdiget separate kontrakter for hver kommune.

Der indgås en rammeaftale jf. UBL § 24 nr. 30, hvor en kontrakt baseret på en rammeaftale indgås mellem parterne i rammeaftalen.

Rammeaftalens varighed er 2 år, med mulighed for option i 2 X 12 måneder.

Efter indgåelse af kontrakt handler de 6 kommuner med den valgte tilbudsgiver som individuelle juridiske parter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for option på 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke minimumskrav vedr. optagelse i register, autorisation eller medlemskab af bestemt organisation mm.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår, er positiv.

2) Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for det seneste afsluttede regnskabsår, er positiv.

3) Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden for det seneste afsluttede regnskabsår, er minimum 20 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år.

En reference anses for sammenlignelig, når leverandøren har leveret varer af samme karakter, det vil sige, at leverandøren har erfaring med leverance af kompressionsstrømper til borgere som har benyttet sig af fritvalgsordningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/09/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.063