23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 099-261640
Offentliggjort
25.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Norddjurs Kommune

Udbud af nødkaldservice


Norddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302151&B=NORDDJURS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302151&B=NORDDJURS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sundhed og Omsorg samt Social

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af nødkaldservice

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Norddjurs Kommune ønsker med dette udbud at indgå kontrakt om nødkaldsservice til Kommunens borgere inklusive it-understøttelse heraf.

Ordregiver ønsker med den kommende kontrakt, at gå fra en situation, hvor ordregiver selv køber og ejer nødkaldsudstyr til en situation, hvor nødkald samlet leveres til ordregiver som en service. Nødkaldsservice indebærer således, at den kommende leverandør har ejerskabet til udstyr, apparatur, infrastrukturelementer og it-systemet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32344100 Bærbare modtagere til personkalde- og personsøgeanlæg
35100000 Nød- og sikkerhedsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Norddjurs Kommune ønsker med dette udbud at indgå Kontrakt om nødkaldsservice til Kommunens borgere inklusive it-understøttelse heraf.

Ordregiver ønsker med den kommende kontrakt, at gå fra en situation, hvor ordregiver selv køber og ejer nødkaldsudstyr til en situation, hvor nødkald samlet leveres til ordregiver som en service. Nødkaldsservice indebærer således, at den kommende leverandør har ejerskabet til udstyr, apparatur, infrastrukturelementer og it-systemet.

Nødkaldsservice omfatter:

- Beboer nød- og servicekald på plejecentre under sundhed og omsorg

- Beboer nød- og servicekald på botilbud under socialområdet (handicap, psykiatri mv.)

- Nød- og tryghedskald fra borger i eget hjem i hjemmeplejen under sundhed og omsorg

- Demenssikring af plejecentre og botilbud med automatisk genererede alarmer, når beboer passerer bygningsafsnit, yderdøre og matrikelafgrænsning

- Personalesikring med overfaldsalarm og kollegahjælp for personale på plejecentre og botilbud

- Positionering på etageniveau, passage af gates og demensring opdelt i segmenter

- Positionering på bolig-niveau for nødkaldsservice på botilbud i socialområdet

- Modtagelse af alarmer på app. på smartphone og tablet

- Vedligeholdelse og fejlafhjælpning af udstyr og it-system.

Nødkaldsservice omfatter således såvel relevant apparatur, udstyr og infrastrukturelementer samt aktiviteter forbundet med implementering, opsætning og vedligeholdelse af udstyr. Norddjurs Kommune varetager selv opsætning af flytbart udstyr, herunder nødkaldsudstyr i hjemmeplejen.

Nødkaldsservice omfatter endvidere ordregivers adgang til selvstændigt at administrere og konfigurere nødkaldsservicen via et passende it-system.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er tale om en tidsubegrænset kontrakten, som er uopsigelig de første 48 måneder, hvorefter der er løbende opsigelsesadgang.

Den anslåede værdi er således alene et ikke-bindende estimat baseret på en varighed på 48 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ordregivers egnetheds- og dokumentationskrav, jf. del III, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag op til fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fire (4) konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer vedr. teknisk og/eller faglig formåen, jf. del III.1.3).

Ordregiver vil vurdere det positivt, at de oplyste referencer i størst mulig grad dokumenterer erfaring med opgaver, der indeholder alle delopgaver i den udbudte opgave i mængde og indhold, samt at der kan dokumenteres erfaring fra flere tilsvarende opgaver.

Udvælgelsen sker således med udgangspunkt i mest sammenlignelige referencer, hvor ordregiver vil lægge vægt på, at referencerne i videst mulige omfang påviser erfaring med både teknisk og organisatorisk implementering samt levering og drift af nødkald til kunder fordelt på flere geografiske lokationer, som ligeledes er afhængige af høj driftsstabilitet.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter af markedsmæssige og økonomiske hensyn. Det vurderes at være uhensigtsmæssigt at foretage en opdeling af kontrakten grundet omkostninger ved udbudsprocessen og af hensyn til kontraktsmæssige fordele ved alene én leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse ”Specifik årsomsætning” for hvert af de tre (3) seneste afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist.

Den specifikke årsomsætning skal vedrøre implementering samt levering og drift af nødkald.

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for det seneste afsluttede regnskabsår.

Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 838 af 8.8.2019).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at årsomsætningen er på mindst 5 mio. DKK for hvert af de anførte afsluttede regnskabsår.

- Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv og på minimum 500 000 DKK for de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Har tilbudsgiver ikke afsluttet tre (3) regnskabsår, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra tilbudsgivers bogholderi, at tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal havde en egenkapital på minimum 500 000 DKK. Balancen skal være revisorpåtegnet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal anføre de op til tre (3) referencer, som tilbudsgiver finder mest sammenlignelige med nærværende udbud.

- Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

- Referencerne skal være udført inden for de seneste tre (3) år regnet fra datoen for ansøgningsfristens udløb.

- Ordregiver vil se bort fra referencer der er afsluttet mere end tre (3) år før ansøgningsfristen.

- For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste tre (3) år, vil ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

- Referencerne beskrives i henhold til følgende:

1) Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer).

2) Beløb: Opgavens/opgavernes værdi i DKK, dvs. det beløb som kunden har betalt for at få udført opgaven/opgaverne.

3) Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt.

4) Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan dokumentere:

- Minimum én (1) reference fra en aftale udført indenfor de seneste tre (3) år, som omfatter ansøgers levering af nødkald og personsikring til offentlig eller privat kunde til en værdi af minimum 1 mio. DKK.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) § 7, stk. 2, nr. 1.

Ligeledes følger det af lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4: Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2021

Send til en kollega

0.032