23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 102-269287
Offentliggjort
28.05.2021

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Interessetilkendegivelser ifm. udbud af behandling af vold i nære relationer for de kommende 4 år


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse - Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Jepsen
E-mail: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295779&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295779&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Interessetilkendegivelser ifm. udbud af behandling af vold i nære relationer for de kommende 4 år

Sagsnr.: 21-15-0047
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kriminalforsorgen søger en leverandør, der kan forestå behandling af Kriminalforsorgens indsatte og tilsynsklienter, der har begået vold i nære relationer. Ydelsen er nærmere beskrevet i "II.2.4) Beskrivelse af udbuddet". Den anslåede kontraktværdi er ca. 2.6- 3,2 mio. DKK pr. år afhængig af den endelige aftale der indgås. Den anslåede værdi er baseret på historisk forbrug samt på forventet fremtidig forbrug. Ordregiver gør opmærksom på, at denne light-forhåndsmeddelelse om interessetilkendegivelse vil gælde for de kontrakter, som indgås de næste 4 år og vedrører mere end et enkeltstående indkøb. Kontrakterne vil blive tildelt uden yderligere offentliggørelse, jf. udbudsloven § 187, stk. 3. Interesserede tilbudsgivere skal underrette ordregiver om interesse i kontrakterne i form af en skriftlig interessetilkendegivelse. Sidste frist for modtagelse heraf er den 8. juni 2021, kl. 12.00 og skal sendes til ordregiver i EU-supply.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
85312300 Vejledning og rådgivning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakterne udbydes som en light-ydelse i henhold til udbudslovens afsnit III, jf. udbudslovens § 187, stk. 3. Den første kontrakt træder i kraft den 1. september 2021 og med en forventet løbetid på 3 år. Den samlede anslåede kontraktværdi af første kontrakt er 7,8 – 9,6 mio. DKK.

Kriminalforsorgen tilbyder klienter en lang række af behandlingstilbud med henblik på at bringe klienterne videre til et liv uden kriminalitet. Siden 2005 har Kriminalforsorgen tilbudt behandling til klienter, der udøver vold i nære relationer.

Tilbuddet sigter på at stoppe og forebygge fremtidig vold mod partner og børn. Behandlingen tilbydes både indsatte under afsoning og klienter i tilsyn. Behandlingen kan endvidere være et vilkår for at opnå prøveløsladelse. Behandling skal tilbydes i hele landet på forventeligt 6 – 10 udvalgte lokaliteter, idet der sikres en geografisk spredning af tilbuddet. De udvalgte lokaliteter vil forventeligt være en kombination af Kriminalforsorgens afdelinger i Frihed (KiF) og den kommende leverandørs egne lokaler. Behandlingen kan både være med indsatte i institutioner, der går udgang til behandlingen, prøveløsladte, der har behandling som et vilkår for prøveløsladelse samt tilsynsklienter i øvrigt.

Historisk set har der de sidste 2 år været ca. 60 igangværende forløb årligt.

Hvert forløb varer ca. et år og består af ugentlige samtaler. Ordregiver anslår et forløb til at vare ca. 45 timer.

I det omfang der skal anvendes tolkebistand til at gennemføre behandling for vold i nære relationer, afholder ordregiver udgiften hertil.

Tilbuddet om behandling mod vold i nære relationer er finasieret af permanente midler, aktuelt satspuljemidler.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Fremgår af afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Fremgår af afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kriminalforsorgen ønsker med nærværende "light-forhåndsmeddelelse" at åbne op for, at potentielle leverandører kan tilkendegive deres interesse i disse kontrakter og deltage i en tilbuds-/ forhandlingsprocedure omkring tildelingen af kontrakter. Nedenstående økonomiske- og tekniske egnetheds- og udvælgelseskriterier vil indgå som en del af tilbuds- og forhandlingsproceduren.

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Leverandører, der har interesse i at deltage i en tilbuds- og forhandlingsprocedure omkring kontrakterne, skal inden ansøgningsfristens udløb fremsende følgende (som en del af interessetilkendegivelsen):

1) Leverandøren skal kunne dokumentere, at leverandøren ved senest afsluttede regnskab har en nettoomsætning på mindst 10 mio. DKK pr. år. Dette bliver et minimumskrav.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers omsætning ved sammenlægning af tallene for tilbudsgiver og de(n) støttende enhed(er).

Såfremt tilbudsgiver består af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), beregnes tilbudsgivers omsætning ved sammenlægning af tallene for alle konsortiedeltagere.

2) En referenceliste med angivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år med angivelse af kundenavn, kontaktperson, kontraktværdi, kontraktperiode samt kontraktens omfang, herunder, at der er leveret behandling af vold i nære relationer. Bemærk: Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte en eller flere af de oplyste kontaktpersoner.

Krav til reference:

Det bliver et minimumskrav at tilbudsgiver kan fremvise minimum én reference, som omhandler behandling med henblik på at stoppe og forebygge fremtidig vold mod partner og børn.

Inden kontraktindgåelse vil den vindende tilbudsgiver blive anmodet om at udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld til offentlige myndigheder.

Tildelingsprocedurens hovedtræk: I tilfælde af, der kun kommer én interessetilkendegivelse forbeholder ordregiver sig retten til at overgå direkte til forhandling. Såfremt mere end én egnet leverandør tilkendegiver sin interesse i kontrakterne, vil ordregiver stille et udbudsmateriale til rådighed, der gør det muligt for tilbudsgiverne at afgive tilbud på et ensartet grundlag. I dette udbudsmateriale vil ovenstående økonomsike og tekniske egnethedskriterier indgå som minimumskrav. Endvidere forventer ordregiver, at der vil ske udvælgelse på baggrund af de mest sammenlignelige og velegnede referencer. Kriminalforsorgen forbeholder sig retten til, såfremt dette vurderes relevant, at gennemføre én eller flere forhandlingsrunder med henblik på tildeling af kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2021

Send til en kollega

0.047