23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-282732
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Udbud af beskyttet beskæftigelse jævnfør § 103


Københavns Kommune - Socialforvaltningen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Socialforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Bernstorffsgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Nielsen
E-mail: i39i@kk.dk
Telefon: +45 29128908
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/157522570.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/157522570.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/157522570.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af beskyttet beskæftigelse jævnfør § 103

Sagsnr.: 2021-0148173
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103.

Ordregiver ønsker tilbud på 55 deltidspladser med en option på yderligere 15 deltidspladser.

Tryk her https://permalink.mercell.com/157522570.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 31 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter beskyttet beskæftigelse af borgere, jf. servicelovens § 103.

Ordregiver ønsker tilbud på 55 deltidspladser.

En deltidsplads defineres som beskyttet beskæftigelse i op til 18,5 timer ugentligt.

2 deltidspladser skal kunne konverteres til 1 fuldtidsplads. En fuldtidsplads defineres som beskyttet beskæftigelse i intervallet 18,5 - 37 timer ugentligt.

Herudover udbydes en option på tilkøb af yderligere 15 pladser således, at ordregiver i alt har mulighed for at indkøbe op til 70 pladser. Samtlige 70 deltidspladser skal tilbydes til samme pris.

Der tilbydes garantibetaling på de 55 udbudte pladser, som er ordregivers minimumskøb.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag B, Formål og kravspecifikation).

Kontrakten vedrører perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2027.

Aftalen er uopsigelig i 2 år. Ordregiver kan herefter opsige aftalen med et varsel på 3 mdr.

Leverandøren kan ikke opsige aftalen.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 31 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tro- og loveerklæring:

Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår (offentliggjort regnskab).

Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med udførelse af beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens § 103, til borgere med fysiske og psykiske handicaps, af minimum 20 borgere, samtidigt.

Ved samtidigt forstås i samme måned(er).

Ydelsen skal udført inden for de seneste 2 år regnet fra tilbudsfristen og må ikke være ældre end 2 år at regne fra tilbudsfristen.

Hver reference skal indeholde følgende oplysninger:

- Kundens navn

- Kontaktdata (navn, telefonnummer samt e-mail)

- Beskrivelse af opgaven, dvs.

- hvor mange borgere der er omfattet af den konkrete reference

- om borgerne har fysiske og/eller psykiske handicaps, herunder fordeling.

Kontraktperiode (starttidspunkt - måned/år og slut-tidspunkt - måned/år).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af "Det bedste forhold mellem pris og kvalitet". Ordregiver vil anvende følgende underkriterier og delkriterier med den for hvert kriterium anførte vægt (beregningsfaktorer): Pris 50 %, kvalitet 50 % (Under "Kvalitet" indgår: Indhold og effekt 20 %, Metode og faglighed 20 % og Samarbejde og implementering 10 %).

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 01/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2021

Send til en kollega

0.047