23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 108-285844
Offentliggjort
07.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ringsted Kommune

Levering af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på fritvalgsområdet


Ringsted Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct.Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Lysfelt
E-mail: lirly@ringsted.dk
Telefon: +45 23359148
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ringsted.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303191&B=RINGSTED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=303191&B=RINGSTED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere på fritvalgsområdet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141210 Hjemmesygepleje
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Varetagelse af personlig pleje og praktisk bistand til borgere på fritvalgsområdet. Udbuddet og kontrakten omfatter følgende ydelser:

- Personlig pleje og hjælp, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1

- Praktisk bistand, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2

- Afløsning i hjemmet, jf. serviceloven § 84, stk. 1

- Delegerede sygeplejeydelser, jf. sundhedsloven § 138

- Rehabilitering, jf. serviceloven § 83a

- Delegerede træningsydelser, jf. serviceloven § 86.

Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk hjælp til beboerne på plejehjem m.v. jvf. § 192a i serviceloven, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Ordregiver vil efter endt udbud indgå kontrakt med én leverandør. Kontrakten gælder 3 år med option på forlængelse i yderligere 2 * 1 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 58 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98513310 Hjemmehjælp
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ringsted kommune udbyder varetagelse af personlig pleje og praktisk bistand til borgere på fritvalgsområdet. Udbuddet og kontrakten omfatter følgende ydelser:

- Personlig pleje og hjælp, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 1

- Praktisk bistand, jf. serviceloven § 83, stk. 1, nr. 2

- Afløsning i hjemmet, jf. serviceloven § 84, stk. 1

- Delegerede sygeplejeydelser, jf. sundhedsloven § 138

- Rehabilitering, jf. serviceloven § 83a

- Delegerede træningsydelser, jf. serviceloven § 86.

Praktisk hjælp omfatter ikke levering af dagligvarer, men leverandøren skal efter aftale forestå bestilling af dagligvarer for borgeren samt stille leverede dagligvarer på plads. Levering af dagligvarer forekomme ved akut behov, f.eks. ved udskrivning fra hospital.

Borgere på fritvalgsområdet tildeles ydelsen i henhold til servicelovens bestemmelser i § 91 om frit valg.

Udbuddet omfatter ikke personlig pleje og praktisk hjælp til beboerne på plejehjem m.v. jvf. § 192a i serviceloven, lejere i plejeboligbebyggelse, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. eller lov om boliger til ældre og personer med handicap, og lejere i tilsvarende boligenheder.

Ordregiver vil efter endt udbud indgå kontrakt med én leverandør. Borgerne kan vælge frit mellem ordregiver eller den private leverandør.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 58 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2024
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Forud for evalueringen af de afgivne tilbud vil der blive foretaget en vurdering af tilbudsgivernes egnethed i relation til at varetage de udbudte opgaver, hvilket kan inddeles i 3 kategorier:

1) Tilbudsgivers personlige forhold om gæld og udelukkelsesgrunde samt social ansvarlighed

2) Tilbudsgivers økonomiske formåen, herunder resultat, total omsætning samt omsætning inden for pleje og praktisk hjælp

3) Tilbudsgivers faglige formåen, herunder referencer samt fordeling af medarbejdere på uddannelseskategorier.

Ovenstående punkter er yderligere uddybet i udbudsbetingelsernes punkt 10.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår fremgår af den til udbudsmaterialet vedhæftede kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling sker efter tildelingskriteriet laveste pris.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 25/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2021

Send til en kollega

0.048