23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 110-288805
Offentliggjort
09.06.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetshospital - E192 sterilcentral udstyr


Region Nordjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
Postadresse: Niels Bohrsvej 10
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.nau.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital - E192 sterilcentral udstyr

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering, montering, validering og idriftsættelse af 2 dobbelttakt og 4 enkelttakt instrumentvaskere, 5 autoklaver og 2 kabinetvaskere samt borde til sterilcentralen på Nyt Aalborg Universitetshospital inkl. tilhørende udstyr. Omfanget og det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler:

- Delaftale 1: Instrumentvaskere

- Delaftale 2: Autoklaver

- Delaftale 3: Kabinetvaskere

- Delaftale 4: Afrydnings- og pakkeborde.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Instrumentvaskere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33191100 Sterilisationsapparat
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen indeholder levering, montering, validering og idriftsættelse af 2 dobbelttakt og 4 enkelttakt instrumentvaskere samt standardprodukter (indlastere, udlastere, indsatser, vogne mv.), revalidering og uddannelse. Desuden er der option på serviceaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på indgåelse af serviceaftale i 4 niveauer, jf. udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Autoklaver

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33191110 Autoklaver
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen indeholder levering, montering, validering og idriftsættelse af 5 autoklaver samt standardprodukter (indlastere, udlastere, indsatser, vogne mv.), revalidering og uddannelse. Desuden er der option på serviceaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på indgåelse af serviceaftale i 4 niveauer, jf. udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Kabinetvaskere

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33191100 Sterilisationsapparat
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen indeholder levering, montering, validering og idriftsættelse af 2 kabinetvaskere samt standardprodukter (indlastere, udlastere, indsatser, vogne mv.), revalidering og uddannelse. Desuden er der option på serviceaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på indgåelse af serviceaftale i 4 niveauer, jf. udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 055-136028
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Instrumentvaskere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Autoklaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3: Kabinetvaskere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved tilbudsfristens udløb er der modtaget tilbud fra følgende tilbudsgivere på delaftale 1, 2 og 3:

- Delaftale 1: Instrumentvaskere

KEN Hygiene Systems

- Delaftale 2: Autoklaver

A&H Medical

Getinge Danmark

KEN Hygiene Systems

- Delaftale 3: Kabinetvaskere

KEN Hygiene Systems

I forbindelse med gennemgangen af de modtagne tilbud på delaftale 2 er det konstateret, at ét af de modtagne tilbud er ukonditionsmæssigt. Ordregiver vurderer, at der med kun 2 tilbudsgivere på delaftale 2 er utilstrækkelig konkurrence om opgaven. Ordregiver har derfor besluttet at annullere udbuddet af delaftalen.

Som følge af den manglende konkurrence ved, at der kun er modtaget ét tilbud på delaftale 1 og 3, er det besluttet at annullere udbuddet af delaftalerne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2021

Send til en kollega

0.047