23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 122-324428
Offentliggjort
28.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af kontrakt på varetagelse af Esbjerg Kommunes samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år


Esbjerg Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Pedersen
E-mail: chp27@esbjergkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4c174fb-cb04-4d67-b68c-eadba00ffc51/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4c174fb-cb04-4d67-b68c-eadba00ffc51/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4c174fb-cb04-4d67-b68c-eadba00ffc51/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt på varetagelse af Esbjerg Kommunes samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten ønskes indgået med en leverandør, der skal varetage Esbjerg Kommunes samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år i kommunen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal varetage opfyldelse af den samlede ortodontiske opgave, der påhviler Esbjerg Kommune, herunder såvel systematisk visitation som det samlede behandlingsforløb inkl. nødbehandling og retention.

Leverandøren skal således udføre al visitation og behandling af børn og unge under 18 år, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Esbjerg Kommune, herunder fritvalgspatienter fra andre kommuner, som er tilmeldt en kommunal klinik i Esbjerg Kommune.

Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter, da det ikke vurderes at være optimerende for hverken tilbudsgiver eller ordregiver. Ordregiver forventer ligeledes, at man ved at udbyde kontrakten uden delaftaler, opnår man større leveringssikkerhed og -stabilitet fra leverandøren gennem hele kontraktperioden, ligesom det forventes, at der derved sikres et ensartet vurderingsniveau og behandlingstilbud til alle patienter i kommunen.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2032
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver har på udbudstidspunktet ikke et konkret indblik i den endelige kontraktværdi. Den forventede kontraktværdi i felt II.1.5) udgør derfor alene ordregivers bedste bud ud fra ordregivers historiske udgifter samt en forventning om, at priserne kan blive justeret i forbindelse med udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tandplejebekendtgørelsen (p.t. BEK nr 1077 af 30.6.2020).

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal gennem hele kontraktperioden have ansat eller tilknyttet minimum 2 specialtandlæger i ortodonti, der skal varetage opfyldelsen af kontrakten. Leverandørens specialtandlæger skal til enhver tid besidde Sundhedsstyrelsens autorisation som specialtandlæge i ortodonti. Specialtandlægerne skal ligeledes have Sundhedsstyrelsens tilladelse til at drive selvstændigt virke som tandlæge.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 13/08/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 3 og 5.

Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes afsnit 6.1.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2021

Send til en kollega

0.094