23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 127-337979
Offentliggjort
05.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af Covid-19 podning i Københavns Kommunes Børn & Ungdomsforvaltning


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ilias Elaraar
E-mail: g91n@kk.dk
Telefon: +45 29425383
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/159644037.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/159644037.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/159644037.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Covid-19 podning i Københavns Kommunes Børn & Ungdomsforvaltning

Sagsnr.: 21-3500
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på Covid-19 testning af personale og elever i Børne- Ungdomsforvaltningens institutioner.

Tryk her https://permalink.mercell.com/159644037.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 145 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal stå for udførelse af test for Covid-19 af både kommunens personale og elever fra 12 år og opefter, i Børne og Ungdomsforvaltningen. Personale som er omfattet af aftalen, er folkeskoler, 10. klasse centre, samt "andre særlige tilbud" og specialskoler beliggende i Københavns Kommune.

Ordregiver stiller testfacilitet/lokaler til rådighed til leverandørens podepersonale.

Det estimeres at leverandøren skal foretage op til 15 000 podninger om ugen, fordelt på 85 lokationer. Ordregiver vil dog fremhæve at vi på nuværende tidspunkt ikke kender til det konkrete behov, da det afhænger af eksterne faktorer herunder, men ikke begrænset til, vaccinationsprogrammets progression, vaccinationsprogrammets udvidelse af målgruppen til børn og hjemlen og den afledte pligt til at drive tilbuddet for podning af personale og børn. Derfor kan det vise sig at løsningen drives i et varierende omfang alt efter disse omstændigheder.

Ordregiver gør tilbudsgiverne opmærksomme på at såfremt hjemmel til at pode målgruppen ophører, eller på anden måde ikke forlænges i aftaleperioden, vil ordregiver opsige samarbejdet. Det samme gør sig gældende for udbudsforretningen, at såfremt ordregiver ingen hjemmel har til at drive tilbuddet, annulleres udbuddet.

Kontrakten vil løbe 3 år, uden mulighed for forlængelse.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 145 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 36
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for økonomisk, teknisk og faglig formåen.

1) Gennemsnitlige årsomsætning for omsætning i de 2 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 20 mio. DKK (ekskl. moms).

2) Finansielle nøgletal: Soliditetsgrad på mindst 15 % i det seneste disponible regnskabsår.

3) Referencer: Tilbudsgiver skal have præsteret mindst 1 referencer af varer eller tjenesteydelser der, der er udført inden for de seneste 2 år, og som har lighed med kontraktens genstand. Med lighed menes at tilbudsgiver skal have driftet minimum 40 lokationer, med minimum 15 000 ugentlige podninger gennemsnitligt over perioden.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ordregiver vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket identificeres på grundlag af "Kriteriet laveste pris".

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 06/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i udbudsloven § § 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2021

Send til en kollega

0.047