23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-343627
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energistyrelsen

Vindere

(07.07.2021)
Viegand maagøe
Nørre Farimagsgade 37
1367 København K

(07.07.2021)
Transition Aps
Inge Lehmanns Gade 10
1119 København

Forøgelse af værdien af kontrakt for Energistyrelsens rådgivningstjeneste, SparEnergi


Energistyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energistyrelsen
CVR-nummer: 59778714
Postadresse: 1577
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Petersen
E-mail: sepp@ens.dk
Telefon: +45 51674320
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ens.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forøgelse af værdien af kontrakt for Energistyrelsens rådgivningstjeneste, SparEnergi

Sagsnr.: 2021/S 055-138671
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energistyrelsen agter at forøge kontrakten for Energistyrelsens rådgivningstjeneste, SparEnergi (sagnr.

138671-2021) med 10 mio. DKK til i alt 30 mio. DKK, svarende til en forøgelse på 50 % af den oprindelige værdi, på grund af eksterne uforudsete omstændigheder ved ændringer af tilskudsordningen bygningspuljen. Det har medført større behov for rådgivning.

Bygningspuljen har fået tilført yderligere midler i forbindelse med finanslov, tilskudssatser har løbende ændret sig, ansøgerkredsen har ændret sig og ansøgningsprocessen er blevet opdelt i flere årlige ansøgningsrunder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energistyrelsen agter at forøge kontrakten for Energistyrelsens rådgivningstjeneste, SparEnergi (sagnr.

138671-2021) med 10 mio. DKK til i alt 30 mio. DKK, svarende til en forøgelse på 50 % af den oprindelige værdi, på grund af eksterne uforudsete omstændigheder ved ændringer af tilskudsordningen bygningspuljen. Det har medført større behov for rådgivning.

Bygningspuljen har fået tilført yderligere midler i forbindelse med finanslov, tilskudsatser har løbende ændret sig, ansøgerkredsen har ændret sig og ansøgningsprocessen er blevet opdelt i flere årlige ansøgningsrunder.

Forøgelsen af kontraktens værdi foretages i overensstemmelse med direktivet og efter nationale bestemmelser i udbudslovens § 183.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Behovet for den maksimale forøgelse begrundes i, at estimatet for aktivitetsniveauet for rådgivning i tilknytning til bygningspuljen opjusteres på baggrund af afløbet fra rammeaftalens start og skyldes eksterne uforudsete omstændigheder.

Efter udbudsloven § 183, kan en kontrakt ændres, hvis ændringen ikke anses som værende af ændring af

grundlæggende elementer, hvis;

1) behovet for ændringen ikke har kunnet forudses af en påpasselig ordregiver.

2) kontraktens overordnede karakter ikke ændres og

3) værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt.

Det vurderes, at Energistyrelsen har været påpasselig og fulgt god almindelig praksis i tilrettelæggelsen ved udbuddet for rammekontrakten da:

- Energistyrelsen har anvendt tidligere erfaringer fra rådgivningstjenesten for estimering af maksimal værdi, på baggrund af bl.a. faglig skønnet estimat for henvendelser.

- Tilbudsgivere har ikke i processen anfægtet maksimal værdi af aftalen.

- Eksterne uforudsete omstændigheder ved bygningspuljen har ikke kunnet forudses, herunder:

- Tilførsel af flere midler i forbindelse med finansloven

- Sænkning af tilskudssatser

- Ændring af ansøgerkreds

- Inddeling af puljen i flere årlige ansøgningsrunder.

Kontraktens overordnede karakter vurderes ikke at ændres, da der er tale om en forøgelse af kontraktens værdi, og forøgelsen holder sig inden for den maksimale mulige forøgelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 055-138671

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Viegand maagøe
CVR-nummer: 29688834
Postadresse: Nørre Farimagsgade 37
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1367
Land: Danmark
E-mail: info@viegandmaagoe.dk
Telefon: +45 33349000
Internetadresse: https://viegandmaagoe.dk/
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Transition Aps
CVR-nummer: 35894373
Postadresse: Inge Lehmanns Gade 10
By: København
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1119
Land: Danmark
E-mail: rasmus@transition.nu
Telefon: +45 20822991
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) § 6, stk. 1 indgives klage til Klagenævnet for udbud.

Forøgelsen af kontrakten foretages med hjemmel i udbudslovens § 183 og der foretages en gennemsigtighed for forøgelsen ved at følge lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, hvor en ordregiver har mulighed for at sikre, at en kontrakt i de tilfælde, der er nævnt i § 17, stk. 1, nr. 1, ikke erklæres for uden virkning, hvis:

1) ordregiveren forud for kontraktindgåelsen i Den Europæiske Unions Tidende har offentliggjort en bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakten.

2) kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, og

3) ordregiveren finder, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til udbudsloven eller EU-udbudsreglerne.

Stk. 2. Bekendtgørelsen efter stk. 1, nr. 1, skal indeholde:

1) ordregiverens navn og kontaktoplysninger

2) en beskrivelse af kontraktens genstand

3) begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende og

4) navn og kontaktoplysninger på den virksomhed, som ordregiveren agter at indgå kontrakt med.

Efter § 6, stk. 3 skal klager underrette ordregiver om samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud, om hvorvidt klagen er indgivet i standstil-lperioden på 10 kalenderdage.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.047