23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 131-347203
Offentliggjort
09.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Udbud af levering af psykologisk rådgivning i henhold til Udbudslovens afsnit III, Kap 16


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Otte Ottesen
E-mail: otot@dr.dk
Telefon: +45 28546653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9867b2cc-b983-4dc2-a1c2-9d2b6d91f744/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9867b2cc-b983-4dc2-a1c2-9d2b6d91f744/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9867b2cc-b983-4dc2-a1c2-9d2b6d91f744/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9867b2cc-b983-4dc2-a1c2-9d2b6d91f744/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Public Service medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af levering af psykologisk rådgivning i henhold til Udbudslovens afsnit III, Kap 16.

Sagsnr.: 21/00450
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DR's medarbejdere kan have behov for psykologisk rådgivning i forbindelse med både privat- og arbejdsrelaterede hændelser. Psykologisk rådgivning kan foregå som individuelle konsultationer og/eller gruppesamtaler. Forbruget er under den nuværende leverandør udelukkende på individuelle konsultationer. DR's medarbejdere tilbydes et forløb, bestående af én sag af op til 8 timers varighed. Såfremt der er behov for yderligere timer, skal disse bevilges af medarbejderens chef. DR ønsker tilbud på et årsabonnement uden loft for antal sager til DR's medarbejdere. DR ønsker endvidere tilbud på timer udover en sag på 8 timer. I tilgift ønsker DR priser på en række optioner, omfattende blandt andet behandlingen af misbrugsproblemer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR ønsker at genudbyde en abonnementsordning, hvor DR's medarbejdere har adgang til anonym psykologisk rådgivning i forløb af 8 timer. Det er et centralt krav, at stedet for tilbudsgivers behandling af DR's ansatte ligger indenfor rimelig køreafstand af DR's 10 adresser fordelt over hele landet. God tilgængelighed og kort responstid er ligeledes vigtige elementer. Endelig skal behandlingen være af høj kvalitet. Tilbudsgiver skal have kapacitet til at gennemføre 300 årlige forløb. DR's ansatte fordeler sig på ca. 2 400 fastansatte medarbejdere, ca. 200 tidsbegrænsede medarbejdere, og de øvrige medarbejdergrupper omfatter ca. 630 årsværk.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Underkriterium 'Kvalitet' / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbud af levering af psykologisk rådgivning i henhold til udbudslovens afsnit III, Kap 16.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Gennemsnitlig soliditetsgrad på 9 i løbet af de seneste 3 år

- Gennemsnitlig likviditetsgrad på 90 i løbet af de seneste 3 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne tilbyde landsdækkende psykologisk rådgivning med uddannede psykologer. (Se krav om Autorisation i henhold til § 1 i bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr 1534 af 1.7.2021 nedenfor).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession.

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

- Autorisation i henhold til § 1 i bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr 1534 af 1.7.2021).

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er indarbejdet CSR- og arbejds klausul. Der henvises i øvrigt til kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 165-340484
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/08/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

DR Byen - København

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere og andre har ikke adgang til at være til stede ved åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2021

Send til en kollega

0.047