23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 132-350958
Offentliggjort
12.07.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Amgros I/S

Vindere

(12.07.2021)
Takeda Pharma A/S
Delta Park 45,5
2665 Vallensbæk Strand

Kontrakt om køb af fastmængde af HyQvia® (immunglobuliner)


Amgros I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om køb af fastmængde af HyQvia® (immunglobuliner)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med kontrakten er at sikre tilstrækkeligt med lægemidlet HyQvia® (immunglobuliner), således at sygehusapotekerne hos Amgros’ interessenter (regionerne) kan imødekomme behovet for lægemidler til patientbehandling. Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg Grønland og Færøerne. Grundet COVID-19 har det vist sig vanskeligt at sikre tilstrækkelige mængder af immunglobuliner herunder HyQvia til at der er sikkerhed for, at sygehusene kan imødekomme behovet for lægemiddelbehandling. Amgros har undersøgt markedet grundigt, og har indkøbt alle tilgængelige immunglobuliner på eksisterende aftaler. Hvis Amgros skal skaffe de yderligere nødvendige mængder, er den eneste mulighed at indkøbe den pågældende mængde af HyQvia fra Takeda.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af kontrakt med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Grundet COVID-19 har det vist sig vanskeligt at sikre tilstrækkelige mængder af immunglobuliner, herunder HyQvia til at der er sikkerhed for, at sygehusene kan imødekomme behovet for lægemiddelbehandling. Dette skyldes bl.a. en global udfordring med at få tappet bloddonorer for plasma gennem COVID-19. Amgros har undersøgt markedet grundigt, og har indkøbt alle tilgængelige immunglobuliner på eksisterende aftaler. Hele leverandørfeltet har meddelt Amgros, at de ikke har mulighed for at skaffe yderligere forsyninger til Danmark af immunglobuliner. Den eneste mulighed der er, er Takeda Pharma, der har oplyst, at de ved et tilfælde har mulighed for at sikre en mængde lægemidler svarende til 50 kg immunglobuliner til Danmark, men kun hvis Amgros kan give besked meget hurtigt. Amgros har gennem hele COVID-19-perioden arbejdet ihærdigt på at sikre tilstrækkeligt med lægemidler til de danske sygehuse, og i de fleste tilfælde har det kunne ske under indkøb på eksisterende aftaler, der har været i udbud. Det har dog vist sig umuligt at sikre tilstrækkeligt med immunglobulin via de eksisterende rammeaftaler og Amgros har i månedsvis fået besked fra mulige leverandører af immunglobulin, at de ikke kan skaffe flere varer til Danmark. Det har derfor ikke givet mening at iværksætte en udbudsproces i et marked, hvor der ingen varer er. Ved henvendelsen fra Takeda Pharma har Amgros vurderet, at hensynet til de danske patienter tilsiger, at Amgros køber den pågældende mængde, også selvom det betyder, at Amgros ikke kan nå at gennemføre et udbud og derfor må indkøbe det i medfør af udbudslovens § 80, stk. 5. Amgros har ikke kunnet imødegå den globale restordresituation på immunglobuliner og hvis Amgros iværksætter et udbud nu – selv med kortest mulige tidsfrister – vil det ikke kunne gennemføres inden for den tid der er til rådighed til at acceptere Takedas tilbud. Resultatet ved at gennemføre et udbud vil være, at Amgros ikke får mulighed for at købe den pågældende mængde på 50 kg. Det kan desuden oplyses, at Amgros har vurderet prisen til at være markedssvarende, og indkøbet af de 50 kg dækker alene et akut nødvendigt behov for at sikre patientbehandlingen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/07/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Takeda Pharma A/S
CVR-nummer: 16406899
Postadresse: Delta Park 45,5
By: Vallensbæk Strand
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2665
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 25 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. V.2.1) bemærkes, at den angivne dato er datoen for afsendelse af denne (profylakse-) bekendtgørelse. Kontrakt med Takeda Pharma A/S vil blive indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne (profylakse-) bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2021

Send til en kollega

0.047