23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 141-374036
Offentliggjort
23.07.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik

Vindere

(23.07.2021)
Cephalon
9400 Nørresundby

(07.09.2021)
Chephalon
9400 Nørresundby

Kontrakt på levering af Stratus EEG


Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik
Postadresse: J. B. Winsløwsvej 205A
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: kent.melgaard.nielsen@rsyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.medicoteknik-rsd.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.medicoteknik-rsd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt på levering af Stratus EEG

Sagsnr.: 15816
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tilkøb af monitoreringsudstyr Stratus EEG, R40 EEG Amplifier Kit, Stratus EEG, Acquire Touch/Pro software til OUH Odense, SVS Esbjerg og SLB Kolding.

Anskaffelse af 17 EEG systemer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 865 263.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33121100 Elektroencephalografer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

DK- Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tilkøb af monitoreringsudstyr Stratus EEG, R40 EEG Amplifier Kit, Stratus EEG, Acquire Touch/Pro software til OUH Odense, SVS Esbjerg og SLB Kolding.

Anskaffelse af 17 EEG systemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Syddanmark skal have udskiftet EEG udstyr på regionens 3 sygehuse Odense Universitetshospital, Esbjerg Sygehus samt Vejle Sygehus. Regionens nyeste systemer er i dag Stratus som forefindes på Sønderborg Sygehus, og som forhandles af Cephalon. I Region Syddanmark skal analyse og beskrivelse af EEG undersøgelser optaget på regionens neuro-fysiologiske afdelinger kunne udføres på et vilkårligt sygehus og må ikke være begrænset til det sygehus hvor optagelsen er lavet. Dette er for at neurofysiologer kan hjælpe hinanden på tværs af matrikler og hjælpe med dækning i vagter. Det er derfor et krav, at data kan deles på tværs af regionen, og det er afgørende, at dette kan gøres i samme system. Dette er primært med henblik på at højne patientsikkerheden ved standardisering af komplekst medicoteknisk udstyr, analyseredskaber og brugerflader, men også for ikke at skulle drifte og vedligeholde 2 systemer. Herudover er der, ved køb af Stratus optagestationer, allerede implementeret data-baseløsning og review software, hvorved der ikke vil være udgifter til dette ved indkøb af yderligere optagestationer.

Uddybning af argumentationen:

- Undersøgelser lavet med anden hardware end Stratus medfører behov for at administrere undersøgelser og patientlister på mere end én platform, hvilket vil øge hyppigheden for fejl. Bedømmelse af EEG-undersøgelser er baseret på visuel mønstergenkendelse. Det er vigtigt, at alle kurver præsenteres nøjagtig éns på skærmen for at sikre at det kliniske personale opfanger alle relevante patologiske mønstre. Indførelse af anden type software vil således give nedsat diagnostisk kvalitet og øget risiko for fejldiagnosticering.

— Stratus software, inklusiv klientinstallationspakker, applikationsserver og databaser er allerede implementeret på regionens IT-platform. Implementering af software til anden fabrikat EEG-udstyr vil medføre omkostninger til etablering af servere og databaser, samt årlige driftsomkostninger. Derudover vil der være øget omkostninger og arbejdstid brugt på vedligeholdelse, administration og opdateringer af 2 forskellige softwareplatforme.

For at sikre sammenhængende patientforløb, skal det desuden være muligt at se tidligere EEG undersøgelser optaget med Nervus, i det nye regionale system Stratus. Dette er en mulighed med Stratus og Cephalon har allerede udført migrering i Sønderborg og har ligeledes forpligtet sig til at udføre denne på de øvrige sygehuse som en del af kontrakten.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/06/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Cephalon
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 865 263.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/07/2021

Send til en kollega

0.047