23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 161-425228
Offentliggjort
20.08.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Socialstyrelsen

Senfølger efter seksuelle overgreb, VISO udbud på voksenområdet, 2022 til 2027


Socialstyrelsen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Socialstyrelsen
CVR-nummer: 26144698
Postadresse: Edisonsvej 1
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Søndergaard
E-mail: rso@socialstyrelsen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://socialstyrelsen.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=308993&B=SOCIALSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=308993&B=SOCIALSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Senfølger efter seksuelle overgreb, VISO udbud på voksenområdet, 2022 til 2027

Sagsnr.: 2020-14502
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312300 Vejledning og rådgivning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser på voksenområdet vedrørende Senfølger efter seksuelle overgreb. Udbuddet vedrører en delaftale:

- Senfølger efter seksuelle overgreb

Dette udbud vedrører levering af ydelserne specialrådgivning og udredning. Der henvises til ydelsesbeskrivelsen og udbuddets bilag for definition af ydelserne. Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser på målgruppeområdet.

Ydelserne vedr. voksenområdet udbydes for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2027.

Ydelserne udbydes efter reglerne om light-udbud i udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle potentielle tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 908 750.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

5000 Odense C

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er kendetegnet ved en række psykiske, sundhedsmæssige og sociale problematikker i voksenlivet. Der kan forekomme diagnoser såsom posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst og depression. Målgruppen er karakteriseret ved at have senfølger såsom lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, flashbacks, dissociative lidelser, problemer med den generelle sundhedstilstand, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 908 750.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/05/2022
Slut: 30/04/2027
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der udbydes maksimalt 19.500 timer over den samlede kontraktperiode. Derudover indeholder kontrakten en option på udvidelse af antal timer med 25 pct. til maksimalt 24.375 timer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135-136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, med undtagelse af stk. 1, nr. 7 (ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder).

Den tilbudsgiver, som ordregiver agter at tildele opgaven skal efter anmodning fra ordregiver fremsende dokumentation – i form af serviceattest eller tilsvarende dokumentation fra relevant myndighed – for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de udelukkelsesgrunde, som er nævnt i udbudslovens § 135, stk. 1 og 3, samt § 137, stk. 1, nr. 2. Socialstyrelsen accepterer serviceattest, som er udstedt indenfor de seneste 6 måneder forud for tilbudsfristen.

For dette udbud gælder følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Kontinuerlighed i de leverede ydelser i et light-udbud.

IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tildeling foretages med udgangspunkt i 1) dækning af den udbudte kapacitet, 2) dækning af minimumsantal leverandører og 3) dækning af kombinationsproblematikker (KP).

Tildeling jf. pkt. 1 og 2 sker med udgangspunkt i de bedst rangerede tilbud.

Ved pkt. 3 kan der tildeles kontrakt til tilbudsgivere (TG), der rangeres dårligere end TG, der ikke er tildelt en kontrakt. Tildelingen er afhængig af dækningsbehov og de KP, TG har angivet i deres tilbud.

Se i øvrigt udbudsbetingelser.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 20/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der afholdes et informationsmøde d. 21. september 2021. Læs mere herom i udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:

(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte

ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/08/2021

Send til en kollega

0.032